Enllaš a la pÓgina principal
La ciutat Ajuntament Turisme Negocis Enllaš a la pÓgina principal Enllaš al mapa de la web Enllaš al cercador de la Web Enllaš a la pÓgina en castellÓ Enllaš a la pÓgina en anglŔs

b habitatge
Home habitatge
Habitatge > Compravenda > Hipoteques
aspectes econòmics
» Abans de comprar
» Despeses del venedor i del comprador
» Hipoteques
» Fiscalitat
» Plans d'estalvi i comptes d'habitatge
Hipoteques
La hipoteca és un préstec que s'aconsegueix en donar l'habitatge com a garantia, i acostuma a cobrir només un 80% del valor total de l'habitatge.

Demanar una hipoteca implica comprometre's a tornar els diners amb un determinat interès anual i en uns terminis concrets. Un cop concedida la hipoteca, es determina la quantitat que s'haurà de retornar cada mes, i que acostuma a ser fixa. Una part d'aquesta quantitat es destina a l'amortització -baixa al començament i més alta al final dels pagaments- i l'altra, al pagament d'interessos.

Abans de demanar una hipoteca, és molt important informar-se bé de les condicions i comparar les diferents opcions que hi ha al mercat. Els paràmetres que ajuden a decidir A més, és important saber si hi ha una penalització en cas d'avançar el pagament de la hipoteca.

Igualment, cal haver pactat en el contracte d'arres, si s'escau, les conseqüències de la no-obtenció de la hipoteca.

El tema de les comissions pot ser un dels punts més importants a l'hora d'escollir entre una hipoteca o una altra. Les comissions més importants i que poden tenir més incidència en el cost del préstec són les següents:

Comissió d'estudi

Tot i que és una excepció, abans de concedir una hipoteca algunes entitats estudien la viabilitat de la prestació de la hipoteca; els costos d'aquest estudi els assumeix el comprador.

Per a l'inici de la tramitació, s'estableix el pagament d'un import percentual sobre el préstec. En el cas d'operacions inferiors a 15.025,3 euros, no podrà cobrar-se cap quantitat per aquest concepte.

Comissió d'obertura

La comissió d'obertura engloba totes les despeses originades a les entitats financeres amb la tramitació d'una hipoteca. Aquesta comissió acostuma a situar-se entre el 0 i el 2,5% de l'import nominal del préstec. Normalment aquesta comissió es cobra en firmar la hipoteca, tot i que també es pot pactar pagar-la al llarg de la vida del crèdit.

Comissió de cancel·lació parcial i total

Tot i que un client té el dret a cancel·lar el préstec hipotecari totalment o parcialment abans que acabi el termini acordat, les entitats financeres acostumen a gravar aquesta operació amb una comissió -un percentatge sobre la quantitat cancel·lada o lliurada a compte-. D'aquesta manera, intenten compensar les pèrdues que puguin tenir respecte a la estimació inicial. L'avançament de quantitats superiors a les quotes està gravat amb una comissió que oscil·la entre el 2 i el 4%.

Es pot donar el cas que els promotors de pisos nous imposin al comprador que pagui les despeses derivades de la cancel·lació anticipada de la hipoteca, en el cas que no es vulgui subrogar amb l'entitat creditora. Aquest tipus de clàusules són contràries a la llei (RD 515/1989 de 21-4, art. 10), ja que ha de ser el venedor qui s'encarregui de les despeses de cancel·lació.

Legalment, les comissions de cancel·lació tenen uns límits màxims. En els crèdits al consum estan fixats en el 3% per als que són a interès fix i en el 1,5% per als variables. En les hipoteques, només hi ha un màxim per als variables, l'1%. Únicament si se subroga una hipoteca fixa, la comissió de cancel·lació no pot superar el 2,5%.

Per altra banda, s'ha de tenir en compte que una hipoteca, a més de les comissions esmentades i dels interessos, comporta altres despeses:
  • La taxació de l'habitatge, que pot oscil·lar entre el 150 i els 450 euros en funció del resultat del preu de la taxació.
  • Comprovació en el Registre de la Propietat, per tal que el banc pugui assegurar-se que el pis està lliure de càrregues. Oscil·la entre 15 i 30 euros.
  • L'assegurança contra danys i incendis de l'habitatge en cas que no n'hi hagi.
  • Les despeses de Registre i de l'impost sobre actes jurídics, que poden suposar entre un 2% i un 3% del valor del préstec, en el moment de cancel·lació de la hipoteca. Aquesta despesa es pot ajornar indefinidament si no hi ha cap nova transmissió.
La formalització d'un préstec hipotecari pot trigar normalment entre quinze dies i un mes.

Un cop la hipoteca ha estat constituïda, hi ha altres despeses que també s'han de cobrir:
  • Despeses de constitució de la hipoteca davant de notari.
  • Despeses derivades d'inscriure la hipoteca en el Registre. Aquestes tarifes estan regulades oficialment i s'apliquen calculant la base liquidable del préstec.
  • Despeses derivades de la tramitació de l'escriptura del préstec davant d'Hisenda i la seva inscripció en el Registre de la Propietat.
  • Impostos sobre actes jurídics documentats. La seva quantia ascendeix al 0,5% del capital garantit.
Si es vol saber quan pot costar una hipoteca, es pot consultar el simulador del CAT365:

http://www.cat365.net/Inici/Ciutadans/Habitatge/Financament/
V06_SimulHip.htm?ruta=%2FChannels%2FAutors%2FInici%2FCiutadans
%2FHabitatge%2FFinancament%2FV06%5FSimulHip&I=1