Enllaš a la pÓgina principal
La ciutat Ajuntament Turisme Negocis Enllaš a la pÓgina principal Enllaš al mapa de la web Enllaš al cercador de la Web Enllaš a la pÓgina en castellÓ Enllaš a la pÓgina en anglŔs

b habitatge
Home habitatge
Habitatge > Compravenda > Despeses del venedor i del comprador
aspectes econòmics
» Abans de comprar
» Despeses del venedor i del comprador
» Hipoteques
» Fiscalitat
» Plans d'estalvi i comptes d'habitatge
Despeses del venedor i del comprador
Despeses a càrrec del venedor

Quan es du a terme la compravenda d'un habitatge, les despeses següents corren a càrrec del venedor:
 • Les derivades d'una hipoteca per finançar la construcció, en una obra nova.
 • Les imputables a l'escriptura d'obra nova i de divisió horitzontal de l'immoble d'obra nova.
 • Les derivades de la cancel·lació d'inscripció d'una hipoteca anterior, i que varien entre un 2 i un 3% del préstec concedit.
 • L'impost sobre l'increment del valor del terreny o plusvàlua. L'increment del valor es calcula tenint en compte el valor cadastral i el nombre d'anys transcorreguts des de l'anterior transmissió. Sobre aquest increment s'aplica un tipus de gravamen, que és un percentatge establert per cada comunitat autònoma d'acord amb uns màxims i uns mínims fixats per Llei.
 • Honoraris de l'agent de la propietat, en cas d'haver-ne contractat un. Si l'encàrrec l'ha fet el comprador, els honoraris els pagarà aquest comprador.
Despeses a càrrec del comprador

A part de pagar l'habitatge, un comprador també s'ha de fer càrrec de les despeses següents:
 • Les despeses de l'escriptura de la hipoteca, si n'hi ha.
 • L'IVA si es tracta d'una obra nova (actualment, el 7%), excepte en habitatges de protecció oficial (actualment, 4%) o l'impost sobre transmissions patrimonials si és un habitatge de segona mà (a Catalunya és del 7%). Hi ha un ajut per a les persones que a l'hora de signar l'escriptura tinguin 32 anys o menys i que gaudeixin d'uns ingressos per unitat familiar inferiors a 30.000 euros a l'any. En aquests casos l'impost es redueix a un 5%. Es calcula sobre el preu de compra venda que aparegui escripturat.
 • L'impost sobre actes jurídics documentats (actualment el 0.5%).
 • Els honoraris del notari, corresponents a l'atorgament de l'escriptura pública i a les còpies d'aquesta. Normalment suposa entre l'1 i l'1.5% del preu de l'habitatge i estan fixats per l'Estat. Normalment el venedor es fa càrrec del cost de l'escriptura original i el comprador resta obligat a satisfer el pagament del cost de la primera còpia i les successives. Les despeses de la inscripció en el Registre de la Propietat, que no acostumen a superar l'1%. En cas que aquesta inscripció la faci una gestoria, s'haurà de pagar els honoraris de la gestoria. Al contrari que passa amb els notaris, les tarifes dels gestors no són fixes i, per tant, convé informar-se bé abans de contractar-ne un.
 • Les despeses de la inscripció en el Registre de la Propietat, que no acostumen a superar l'1%. En cas que aquesta inscripció la faci un gestora, s'haurà de pagar els honoraris de la gestoria. Al contrari que passa amb els notaris, les tarifes dels gestors no són fixes i, per tant, convé informar-se bé abans de contractar-ne un.
 • Contractació dels serveis (llum, aigua, gas, etc).
 • L'assegurança, com a mínim, dels riscos que derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys a tercers.
 • En cas necessari, obres de condicionament, rehabilitació i moblament.
Els notaris i registradors resten obligats a facilitar una informació exhaustiva sobre les liquidacions que realitzin, les quals han d'estar detallades en l'escriptura pública.

S'ha de tenir en compte que aquestes despeses poden arribar a superar globalment el 10% del valor del pis.