Enllaį a la pāgina principal
La ciutat Ajuntament Turisme Negocis Enllaį a la pāgina principal Enllaį al mapa de la web Enllaį al cercador de la Web Enllaį a la pāgina en castellā Enllaį a la pāgina en anglčs

b habitatge
Home habitatge
Habitatge > Compravenda > Serveis bàsics
cal tenir en compte...
» Estat de la finca i el pis
» Entorn
» Propietari
» Edificis nous: Cārregues i pagaments
» Edificis de segona mà: càrregues i pagaments
» Qualificació urbanística
» Comunitat de propietaris
» Serveis bàsics
» Assegurances
» Recomanacions
Serveis bàsics
Un cop ja tenim escollit el nostre habitatge (bé sigui de compra, bé de lloguer), hem de donar-nos d'alta dels serveis bàsics de llum, aigua, gas i telèfon. La contractació d'aquests serveis correspon al llogater en el cas dels pisos de lloguer, o al propietari en el cas dels pisos de compra.

Per contractar els serveis de llum i gas, es pot fer a qualsevol companyia, atès que el mercat ha estat liberalitzat.

Per tal de donar-se d'alta d'aquests serveis només cal posar-se en contacte amb les empreses distribuïdores:

Gas natural

El servei de gas natural es contracta per escrit.

Els comptadors del gas poden ser de lloguer o de compra i són dins de l'habitatge; els usuaris tenen dret de sol·licitar la verificació del comptador. Les tarifes del consum són aprovades pel Govern de l'Estat i es publiquen al BOE.

Cada quatre anys, la companyia subministradora fa una inspecció i n'elabora l'acta corresponent. A més, l'empresa subministradora o un instal·lador oficial ha de fer les revisions corresponents. La documentació que s'emet és un certificat. El pagament de la revisió es fa mitjançant la factura del gas, si es paga a la companyia subministradora, i en efectiu, si es paga a un instal·lador.

Cada mes, la companyia subministradora fa una lectura del consum. En els casos que no es fa una lectura real del comptador, es fa una estimació del consum. En cas que el consumidor no sigui al seu domicili pot hi haver fins a tres estimacions sense lectura de consum real.

La factura es cobra cada dos mesos i inclou els conceptes de quantitat fixa o quota del servei, quantitat variable segons el consum, l'import del lloguer del comptador, si és el cas, i els impostos aplicables.

Gas natural, SDGSA
Portal de l'Àngel, 20 Barcelona
www.gasnatural.com


Informació.........................900 760 760
Avaries i urgències.............900 750 750
Lectura de comptadors.......900 770 770

Gas Butà

De la mateixa manera que el gas natural, el servei de gas butà es contracta per escrit amb l'empresa subministradora que garanteix el lliurament d'ampolles, un regulador i una assegurança.

Aquest subministrament s'ha de servir al consumidor en el seu domicili en un termini de 24 hores a partir del moment que el sol·licita si el centre d'emmagatzematge és dins de la seva localitat, si és fora, el termini és de 48 hores.

Les tarifes del gas butà les autoritza el Govern de l'Estat i es publiquen al BOE. Inclouen totes les despeses: bombona, transport...

Cada cinc anys, la companyia subministradora o un instal·lador oficial ha de fer revisions, després d'haver avisat el consumidor amb una antelació mínima de tres mesos. Quan el tècnic ja ha fet la revisió, enganxa un adhesiu que acredita la data de la revisió i serveix de recordatori per a la propera revisió, i també lliura un certificat al propietari. La revisió s'ha de pagar en efectiu. El tub flexible s'ha de canviar quan caduca, mentre que el regular només es canvia quan està en mal estat; aquests dos elements estan exclosos de la revisió.

Si es té gas butà cal prendre mesures addicionals, com ara comprovar que totes les claus de pas estan tancades quan se surt de casa, que hi ha prous canals de ventilació i la seguretat és adequada.

Gas butà, Repsol Butano
Carrer de Tarragona, 149-157, 12è
Barcelona
www.repsol.com


Atenció al client i comandes....901 100 100
Avaries...................................901 121 212

Electricitat

El servei de subministrament de llum s'ha d'establir per contracte escrit.

Les tarifes de la llum les aprova el Govern de l'Estat i es publiquen al BOE.

La potència contractada consta en una pòlissa d'abonament, segons les necessitats de cada casa, i es pot modificar. Es paga d'acord amb la potència contractada i si s'ha contractat tarifa nocturna o no.

Cada dos mesos es fa una lectura del comptador, que pot ser de propietat o de lloguer. Les factures es fan cada dos mesos, encara que hi ha l'opció de pagament mensual, i inclouen:
 • La quota fixa, que depèn de la potència contractada.
 • L'energia, que és el consum d'energia efectiu.
 • El lloguer del comptador, si és el cas.
 • L'IVA.
La companyia subministradora pot tallar-ne el subministrament per impagament de rebuts, però ho ha de notificar de manera fefaent al consumidor abans de fer el tall i l'ha d'informar sobre el dia del tall.

FECSA
www.fecsa.es

Telèfon d'atenció al client.........902 507 750
Avaries....................................902 536 536
Lectura de comptadors.............902 507 750

Aigua

La contractació de l'aigua s'ha de fer per escrit. Prèviament convé informar-se de la documentació que s'ha de presentar.

Una vegada signat el contracte, la companyia subministradora instal·la un comptador -que pot ser de compra o de lloguer- i dóna l'alta en el subministrament.

La factura del consum d'aigua és, generalment, trimestral i coincideix amb la lectura del comptador. Quan no es pot fer la lectura de comptador, es fa una estimació del consum. A la factura hi ha detallats la quota del servei, els blocs de consum i el complement de tarifa de xarxa bàsica, a més dels conceptes següents:
 • La tarifa complementària de garantia i subministrament.
 • L'IVA.
 • El clavegueram.
 • La taxa ambiental metropolitana de gestió de residus municipals.
 • L'increment de la tarifa de sanejament.
 • El cànon d'infraestructura hidràulica.
La companyia subministradora pot tallar el subministrament per manca de pagament, però abans ha de notificar-ho al consumidor de manera fefaent i amb un termini de temps suficient perquè pugui pagar les factures.

La reparació de les avaries és responsabilitat de:
 • La companyia subministradora, en el cas d'avaries de la canalització exterior de l'aigua fins a l'entrada de l'immoble.
 • La comunitat de propietaris, des de l'entrada de l'immoble fins a cada pis.
 • El consumidor, a dins del pis.
Per donar-se de baixa del servei cal fer-ho per escrit i adjuntar-hi una còpia del DNI o del NIF.

Societat General d'Aigües de Barcelona, AGBAR
Passeig de Sant Joan, 39
www.agbar.es

Oficines comercials..........933 422 000
Avaries...........................900 700 720
Atenció al client................900 710 710

Telefonia i internet

El subministrament bàsic en telefonia es refereix a la possibilitat de transmissió de veu a 2.400 BPS. Per tant, la connexió a internet o a faxs no es considera un servei bàsic. Telefònica és la companyia obligada a donar aquest servei bàsic fins al 2005.

El contracte del servei de telefonia es pot fer per escrit. La companyia ha d'informar al consumidor de les dades de la companyia, el tipus de servei, els mecanismes de resolució de conflictes, el període mínim de durada de les ofertes, etc. El contracte també es pot fer per via telefònica i s'entén acceptat amb el pagament del primer rebut. El consumidor pot sol·licitar a la companyia el contracte per escrit.

A causa d'un retard d'un termini superior a un mes a partir de la presentació del rebut de pagament total o parcial, la companyia pot suspendre el subministrament parcialment, és a dir, deixar inactiva la línia per efectuar trucades, llevat de les d'emergència, però amb la possibilitat de continuar rebent-ne.

Si el retard del pagament del servei és de més de tres mesos, el tall pot ser definitiu; també pot ser definitiu si hi ha hagut dues suspensions a causa de demora.

L'avís del tall del servei s'ha de fer amb un mínim de quinze dies d'antelació i no es pot fer en un dia inhàbil. Per l'altra part, l'usuari pot sol·licitar la suspensió temporal del subministrament per un període mínim d'un mes i un màxim de tres mesos dins del mateix any. La suspensió a petició de l'usuari genera una deducció de la quota.

La factura pot ser mensual o bimestral, segons l'operador. Ha d'estar desglossada per conceptes i serveis contractats:
 • Quota fixa d'abonament: és per la línia telefònica i l'aparell si és de lloguer.
 • Consum: ha d'especificar si les trucades efectuades són metropolitanes, provincials, nacionals, internacionals o de tarifació especial.
 • Serveis addicionals: tarifa plana, servei de contestador,etc.
 • IVA.