Enllaš a la pÓgina principal
La ciutat Ajuntament Turisme Negocis Enllaš a la pÓgina principal Enllaš al mapa de la web Enllaš al cercador de la Web Enllaš a la pÓgina en castellÓ Enllaš a la pÓgina en anglŔs

b habitatge
Home habitatge
Habitatge > Compravenda > Documents per a realitzar la compravenda d'un pis
aspecetes legals
» Publicitat, informació i oferta
» Documents per realitzar la compravenda d'un pis
» Cèdula d'habitabilitat
» Opció de compra
» Contracte privat i arres
» Contracte i escriptura pública
» Registre de la Propietat
Documents per a realitzar la compravenda d'un pis
Documents per a realitzar la compravenda d'un pis de segona mà

Abans de formalitzar la compravenda d'un pis de segona mà mitjançant un contracte, és recomanable tenir la documentació següent:
 • El títol de propietat (es pot trobar al Registre de la Propietat).
 • El plànol de l'habitatge.
 • Certificació de domini i càrregues. El certificat es pot trobar sol·licitant una nota simple al Registre de la Propietat.
 • Certificat cadastral de l’habitatge.
 • Assegurar-se que l’habitatge no està arrendat.

A més, el venedor té l'obligació d'aportar:

 • La cèdula d'habitabilitat (art.26 Llei 18/2007 del dret a l’habitatge). L’art.  132.a Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, preveu la possibilitat d’exonerar de manera expressa aquesta obligació, sempre que per mitjà d’un informe emès per un tècnic competent s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat desprès de l’execució de les obres de rehabilitació. 
 • El certificat d’aptitud en el cas que l’edifici hagi estat obligat a passar la inspecció tècnica de l’edifici.
 • Una nota simple informativa del Registre de la Propietat, actualitzada.
 • L'escriptura de la declaració d’obra nova i divisió horitzontal, i dels estatus de la Comunitat de Propietaris, si ja han estat atorgats, si s’escau.
 • La documentació necessària per a contractar els serveis i els subministrament de l’habitatge
 • Les garanties de l'habitatge (si l’habitatge te menys de 10 anys,  és obligatori una assegurança de deu anys per vicis i desperfectes d'estructura)
 • La documentació relativa a la hipoteca constituïda, si és el cas (demanar justificants o certificats de que s’està al corrent en el pagament de la quota hipotecària)
 • Escriptura de compravenda del venedor o, en el seu defecte, les dades registrals de l'habitatge. Si el venedor no facilita aquestes dades, simplement amb la direcció de l'immoble es pot anar al Registre de la Propietat
 • Rebut de pagament de l'ultima anualitat del IBI, on hi consta el valor cadastral de l'immoble, dada fonamental a efectes de fer front a nombrosos impostos.
 • Certificat relatiu a l’estat de deutes dels transmitents amb la comunitat , en el qual ha de contar, a mes les despeses ordinàries aprovades pendents de repartir.

També és important demanar la qualificació urbanística de l'habitatge per verificar la legalitat urbanística de l'habitatge. Es pot demanar tant al venedor com als serveis urbanístics de l'Ajuntament.Documents per a realitzar la compravenda d'un pis nou

Quan s'adquireix un pis de nova construcció s'ha de comprovar que l'habitatge disposa de: En cas de comprar sobre plànol, és imprescindible verificar que les quantitats lliurades pel comprador estan garantides mitjançant aval o pòlissa d'assegurances. D'aquesta manera, es garanteix que aquestes quantitats s'invertiran en la construcció de l'habitatge i es retornaran al comprador en el cas d'incompliment o no finalització de l'obra.

No obstant això, abans de lliurar qualsevol quantitat a compte es recomana verificar els aspectes següents:
 • L'edifici disposa de la llicència municipal d'obres.
 • El contracte preveu el termini de finalització de les obres i la data de lliurament dels habitatges.
 • Hi ha un document que acredita que el promotor té la titularitat del terreny sobre el qual s'edificarà.
 • El projecte tècnic de l'obra està redactat.
 • El règim jurídic de l'edificació projectada.
 • Condicions econòmiques i financeres de la compravenda: qualificació de l'habitatge, les càrregues, les condicions econòmiques i financeres, els coeficients de participació, el projecte dels estatuts de la comunitat o la consignació que cal elaborar.
El contracte de compra d'un pis sobre plànol ha de incloure els punts següents:
 • La data prevista de lliurament de l'habitatge, incloent una penalització a càrrec del venedor en cas de retard.
 • Preu total de l'habitatge, incloent impostos que el graven.
 • Formes de pagament. S'ha de fer referència a la existència o no d'hipoteques, a la subrogació (si comprador assumeix la hipoteca, cosa que no està obligat a fer) i la cancel·lació d'aquestes.
 • Annexats al contracte han d'aparèixer els documents següents:
  • El plànol de situació de l’edifici.
  • El plànol de l’habitatge, amb l’especificació de la superfície útil de la construïda, amb els mesuraments acreditats per tècnics competents. Si hi han annexes , els mesuraments han d’esser diferenciats.
  • Memòria de qualitats de l'habitatge   
  • Croquis de les instal·lacions d'electricitat, gas i aigua
Si el venedor incompleix el contracte, el comprador pot reclamar i fins i tot demanar la resolució del contracte, amb la devolució prèvia de les quantitats satisfetes.

En el cas que no es compleixi el termini de lliurament de l'habitatge, el comprador podrà reclamar les quantitats pactades en concepte de penalització.