Llegenda plànol URBANÍSTIC Qualificacions Urb.   Plans Urbanístics   Tornar enrera   Versión castellana
Aquesta és una transcripció amb efectes informatius dels diferents plans urbanístics. No incorpora la totalitat de les determinacions gràfiques dels plans i pot ser objecte de modificacions o ajustaments.
Un resum d'aquesta normativa es pot consultar a la nostra pàgina web d'Urbanisme (http://www.bcn.es/urbanisme).
Els documents complets dels plans urbanístics vigents poden ser consultats en els Serveis Municipals (art. 88 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol).
Parcel·lari
Número postal Línia límit d'illa
Nombre de plantes soterrani Línia límit de parcel·la
Nombre de plantes sobre rasant Línia límit d'edificació
Terrat Línia límit de celobert
Coberta de teules Línia límit d'escala
Coberta lleugera Codi d'illa
Caixa d'escala Codi de parcel·la
Celobert    
Pati    
Jardí    
Galeria    
Piscina    
Instal·lacions esportives    
Vialitat i altimetria
Línia àmbit tunel
Línia límit pont
Camí
Carretera
Límit calçada i paviment
Escales
Vorada
Voreres interior
Gual
Corbes de nivell
Cap d'escarpat
Mobiliari urbà
Registre claveguera Registre telefònic
Embornal Pal telefònic
Paperera Registre elèctric
Contenidors vidre Torre elèctrica
Palmera Armari transformador
Arbre Fitó municipal
Banc Registre gas
Boca Metro i FFCC Bústia
Pal elèctric Fanal
Registre aigua Pal per enllumenat
Font Fanal múltiple
Boca de rec Llum volada
Boca d'incendis Fanal doble
Urbanisme
Alineació oficial Àmbits de planejament d'aprovació inicial, provisional o avanç de pla
Límits qualificació urbanística Àmbits de planejament d'aprovació definitiva
Clau qualificació urbanística Àmbits de gestió
(*) Àmbit associat a la qualificació
Fondària edificable
Edificable total
Ample oficial de carrers Àmbit de suspensió de llicències
Pati interior no edificable Pendent Pla de Millora Urbana
Alçada
Habitatge 22@
Front consolidat
   
Línia de metro   (*) Cas que no figuri l'àmbit, significa que està en procés informàtic d'associació de dades
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
Béns Culturals d'Interés Nacional (BCIN)
Béns Culturals d’Interés Local (BCIL)
(*)1235 Identificador (Codi intern)
Béns urbanísticament protegits
Béns d'interés documental (edificis que poden desaparéixer o edificis traslladables)
Límit conjunt