Llegenda plànol TOPOGRÀFIC Tornar enrera   Versión castellana
Parcel·lari
Número postal Línia límit d'illa
Nombre de plantes soterrani Línia límit de parcel·la
Nombre de plantes sobre rasant Línia límit d'edificació
Terrat Línia límit de celobert
Coberta de teules Línia límit d'escala
Coberta lleugera Codi d'illa
Caixa d'escala Codi de parcel·la
Celobert    
Pati    
Jardí    
Galeria    
Piscina    
Instal·lacions esportives    
Vialitat i altimetria
Línia àmbit tunel
Línia límit pont
Camí
Carretera
Límit calçada i paviment
Escales
Vorada
Voreres interior
Gual
Corbes de nivell
Cotes d'altimetria
Cap d'escarpat
Mobiliari urbà
Registre claveguera Registre telefònic
Embornal Pal telefònic
Paperera Registre elèctric
Contenidors vidre Torre elèctrica
Palmera Armari transformador
Arbre Fitó municipal
Banc Registre gas
Boca Metro i FFCC Bústia
Pal elèctric Fanal
Registre aigua Pal per enllumenat
Font Fanal múltiple
Boca de rec Llum volada
Boca d'incendis Fanal doble