Llegenda plànol PLA ESPECIAL DE COMERÇ ALIMENTARI Tornar enrera   Versión castellana
Aquesta és una transcripció amb efectes informatius dels diferents plans urbanístics. No incorpora la totalitat de les determinacions gràfiques dels plans i pot ser objecte de modificacions o ajustaments.
Un resum d'aquesta normativa es pot consultar a la nostra pàgina web d'Urbanisme (http://www.bcn.es/urbanisme).
Els documents complets dels plans urbanístics vigents poden ser consultats en els Serveis Municipals (art. 88 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol).
Parcel·lari
Número postal Línia límit d'illa
Nombre de plantes soterrani Línia límit de parcel·la
Nombre de plantes sobre rasant Línia límit d'edificació
Terrat Línia límit de celobert
Coberta de teules Línia límit d'escala
Coberta lleugera Codi d'illa
Caixa d'escala Codi de parcel·la
Celobert    
Pati    
Jardí    
Galeria    
Piscina    
Instal·lacions esportives    
Vialitat i altimetria
Línia àmbit tunel
Línia límit pont
Camí
Carretera
Límit calçada i paviment
Escales
Vorada
Voreres interior
Gual
Corbes de nivell
Cap d'escarpat
Pla Especial de Comerç Alimentari
Mercats Municipals
Centres Comercials
Entorn de perímetre de polaritat en funcionamient: limitació d'obertura de supermercats
Urbanisme
Alineació oficial Àmbits de planejament aprovats inicialment
Límits qualificació urbanística Límits àmbits de gestió
Clau qualificació urbanística Àmbits de gestió
Xarxa viaria bàsica Línia de porxo
Fondària edificable Cotes
Edificable total Línia de metro
Ample teòric Protecció per inclusió en catàleg de patrimoni arquitectònic
Ample oficial Àmbit de suspensió de llicències
Pati interior no edificable Àmbit amb aprovació inicial
Límits polígons d'alçada    
Polígon d'alçada    
Verd privat    
Límits àmbits de planejament aprovats inicialment