GeoPortal

Geoserveis de la Infraestructura de Dades Espacials de l'Ajuntament de Barcelona

Serveis de mapes WMS d'acord a l'especificació 1.3.0 (ordenats segons la classificació de temes annexos INSPIRE)

Grup 0 – Referencial topogràfic

Topogràfic 1:1000

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSTOPOGRAFIC/service.svc/get

Capabilities

Topogràfic 1984-2015 (històric 1:500 ED50)

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSTOPO_1984_2015/service.svc/get

Capabilities

Plànol de la Ciutat de Barcelona

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSPLANOLBCN/service.svc/get

Capabilities

Plànol urbanístic

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSURBANISME/service.svc/get

Capabilities

Annex I

I-1. Sistemes de coordenades de referència
Xarxa Topogràfica Municipal

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSXARXATOPOGRAFICA/service.svc/get

Capabilities

I-2. Sistemes de quadrícula geogràfica
Tall de Fulls UTM (en base a cartografia topogràfica 1000 ETRS89)

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSFULLSUTM/service.svc/get

Capabilities

Tall de Fulls UTM 1984-2015 (en base a cartografia històrica 1:500 ED50)

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSFULLSUTM_1984_2015/service.svc/get

Capabilities

I-3. Noms geogràfics
Toponímia

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSTOPONIMIA/service.svc/get

Capabilities

Retolació de carrers

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSCARRERER/service.svc/get

Capabilities

Toponímia millorada (ubicació dinàmica dels textos, no apta per a tessel·lació)

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSTOPONIMIAMILLORADA/service.svc/get

Capabilities

I-4. Unitats administratives
Divisions administratives (terme municipal, districtes, barris, seccions censals i àrees estadístiques)

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSDIVADM/service.svc/get

Capabilities

I-5. Adreces
Adreces postals

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSADRECES/service.svc/get

Capabilities

Graf viari de carrers

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSGRAFVIARI/service.svc/get

Capabilities

I-6. Parcel·les cadastrals
Parcel·lari

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSPARCELARI/service.svc/get

Capabilities

I-7. Xarxa de transports
Comunicacions – Vialitat

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSVIALITAT/service.svc/get

Capabilities

Transports i serveis relacionats

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSTRANSPORTS/service.svc/get

Capabilities

I-8. Hidrografia
Hidrografia – obres hidràuliques

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSHIDROGRAFIA/service.svc/get

Capabilities

Annex II

II-1. Elevacions
Orografia – relleu

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSOROGRAFIA/service.svc/get

Capabilities

II-2. Cobertura terrestre
Vegetació

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSVEGETACIO/service.svc/get

Capabilities

Construccions – poblament

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSCONSTRUCCIONS/service.svc/get

Capabilities

Base guia

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSBASEGUIA/service.svc/get

Capabilities

Annex III

III-4. Ús del sòl
Usos del sòl

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSUSSOL/service.svc/get

Capabilities

Planejament urbanístic

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSPLANEJAMENT/service.svc/get

Capabilities

Àmbits urbanístics

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSAMBITS/service.svc/get

Capabilities

III-6. Serveis d'utilitat pública i estatals
Energia, telecomunicacions

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSENERGIATELECO/service.svc/get

Capabilities

Serveis públics

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSSERVEISPUBLICS/service.svc/get

Capabilities

III-11. Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació
Carta arqueològica

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSCARTAARQ/service.svc/get

Capabilities

Mapa acústic

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMSMAPAACUSTIC/service.svc/get

Capabilities

Serveis de mapes tessel·lats WMTS d’acord amb l’especificació 1.0.0

Topogràfic 1:1000

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMTSTOPO1000/service.svc/get

Capabilities

Plànol de la Ciutat de Barcelona

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMTSPLANOLBCN/service.svc/get

Capabilities

Plànol urbanístic

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMTSURBANISME/service.svc/get

Capabilities

Base guia

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMTSBASEGUIA/service.svc/get

Capabilities

Construccions – poblament

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/WMTSCONSTRUCCIONS/service.svc/get

Capabilities

Servei de catàleg de metadades CSW d’acord amb l’especificació 2.0.0

URL del servei:

http://w133.bcn.cat/CSWAJBCN/service.svc/get

Capabilities