Característiques de la població  Població masculina, femenina, infantil, jove, ....
   Enquesta de pressupostos familiars
   Enquesta de condicions de vida
   Distribució territorial de la renda familiar
   Índex sintètic de desigualtat social
   Pensions no contributives
   Targeta Rosa
   Enquesta d'usos del temps
   Enquesta TIC a les llars
   Població segons característiques dels habitatges   (Cens de població 2001)
   Enquesta de condicions de vida i habits de la població
   Indicadors de salut pública
   Enquesta europea de salut
   Enquesta demogràfica
   Població estrangera
   Persones amb reconeixement legal de discapacitat
   Caracterìstiques de les llars i dels domicilis
   Població reclusa
   Estadística de biblioteques
   Altres documents sobre estadístiques socials