Enquesta de població activa. EPA. (Actual)
Enquesta de població activa. EPA. (2002-2004)
Moviment laboral registrat
Contractació laboral
Treballadors afiliats INSS
Autonoms
Enquesta de qualitat de vida en el treball

Enquesta de població activa. EPA

A partir del primer trimestre de l’any 2005, l’INE ha modificat la metodologia de la Enquesta de Població Activa (EPA) per diverses causes: la necessitat d’adequar-se a la nova realitat demogràfica i laboral del país, deguda especialment a l’augment del nombre d’estrangers residents; la incorporació de la nova normativa europea seguint les normes de la Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT); i per la introducció de millores en el mètode de recollida.

Les novetats es poden classificar en tres grups:

1)  Actualització de la base de població utilitzada: revisió de les xifres de població, noves projeccions de població així com noves formes de càlcul dels factors d’elevació.

2)  Nova normativa d’Eurostat: introducció de noves variables, sistema de submostres

3)  Modernització del mètode de recollida de la informació: canvis en el qüestionari, entrevistes realitzades amb el mètode CATI (computer assisted telephone interview).

Finalment, com és habitual al disposar dels resultats definitius d’un cens de població – en aquest cas del Cens 2001-, s’actualitza el disseny de la mostra de l’enquesta.

Les dades de 2005 poden ser comparades amb les dels anys 2001-2004, atès que l’INE ha calculat de nou les dades d’aquest període d’acord amb la nova metodologia.

Per a consultar les dades de la EPA amb les metodologies anteriors, cal adreçar-se a : Enquesta de Població Activa a Barcelona. Taules històriques Metodologia 1994-2001 i Enquesta de Població Activa a Barcelona. Taules històriques Metodologia 2002-2004.

La Enquesta de Població Activa (EPA), és una enquesta continua - de periodicitat trimestral - realitzada per l'INE, que té per objecte el coneixement de la situació laboral de la població: actius, ocupats, aturats, inactius.

La EPA es realitza a tot el territori de l'Estat, i es dirigeix a la població resident en habitatges familiars. Atès el gran nombre d'entrevistes - els residents d'aproximadament 65.000 habitatges familiars que abasten a prop de 200.000 persones - , l'enquesta és representativa no només pel conjunt de l'Estat, sinó també en els àmbits de Comunitats Autònomes i Províncies. A nivell de ciutat, l'INE considera que, pel volum d'enquestes realitzades, també es representativa a les ciutats de Madrid, Barcelona i València.

Habitualment, l'INE realitzava l'explotació i difusió de les dades pels àmbits estatal, autonòmic i provincial. Des del 1994, i a través de comanda, també ho fa per l'àmbit de ciutat.

Definicions

Actius: Conjunt de persones de 16 i més anys que subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o que estan disponibles i en condicions d'incorporar-se a la producció. Es subdivideixen en ocupats i aturats.

Ocupats: Són les persones de 16 i més anys que durant la setmana de referència, han estat treballant – al menys durant una hora- per compte aliè (assalariats) o han exercit una activitat per compte propi.

Aturats: Es consideren aturades, les persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han estat sense treball, estan disponibles per treballar i estan cercant activament treball en les darreres quatre setmanes.

Segons el Reglament CE 1897/2000, l'aturat ha d'estar en contacte amb una oficina pública d'ocupació amb l'objectiu de trobar treball.

Inactius: Abasta a les persones de 16 o més anys no classificades com ocupades o aturades durant la setmana de referència. Comprèn les següents categories: Persones que s'ocupen de la seva llar, estudiants, jubilats o retirats, altres pensionistes, incapacitats per treballar i altres situacions.

Taxa d'activitat: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població activa i la població de 16 i més anys.

Taxa específica d'activitat: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població activa de 16 a 64 anys i la població de 16 a 64 anys.

Taxa d'ocupació: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població ocupada i la població de 16 i més anys.

Taxa específica d'ocupació: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població ocupada de 16 a 64 anys i la població de 16 a 64 anys.

Taxa d'atur: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població aturada i la població activa.

Taxa específica d'atur: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població aturada i la població activa de 16 a 64 anys.

Enquesta de població activa. EPA. Metodologia 2002-2004

A partir de l'any 2002, l'INE ha modificat la metodologia de la Enquesta de Població Activa (EPA) amb la introducció de tres canvis que tenen un considerable impacte en les xifres:

1) Aplicació de noves projeccions de població, que incorporen l'augment de població immigrant produït en els darrers anys.

2) Implantació d'una reponderació dels factors d'elevació derivats del disseny, que ajusta les estimacions de població per sexe i edat a les dades de població (a les projeccions demogràfiques de l'INE).

3) Si bé la definició formal d'aturat no canvia, s'aplica el Reglament 1897/2000 de la Comissió Europea, que estableix els mètodes actius de recerca de feina. La conseqüència més important és que per a ser considerat aturat, no n'hi ha prou estar inscrit a les oficines públiques d'ocupació, sinó que a més, s'ha d'estar en contacte amb l'oficina - en les darreres quatre setmanes -, amb la finalitat de trobar treball.

Les dades de 2002 poden ser comparades amb les de l'any 2001, atès que l'INE ha calculat de nou les dades de l'any anterior d'acord amb la nova metodologia.

Per a consultar les dades de la EPA amb la metodologia anterior, cal adreçar-se a : Enquesta de Població Activa a Barcelona. Taules històriques 1994-2001.

La Enquesta de Població Activa (EPA), és una enquesta continua - de periodicitat trimestral - realitzada per l'INE, que té per objecte el coneixement de la situació laboral de la població: actius, ocupats, aturats, inactius.

La EPA es realitza a tot el territori de l'Estat, i es dirigeix a la població resident en habitatges familiars. Atès el gran nombre d'entrevistes - els residents d'aproximadament 65.000 habitatges familiars que abasten a prop de 200.000 persones - , l'enquesta és representativa no només pel conjunt de l'Estat, sino també en els àmbits de Comunitats Autònomes i Províncies. A nivell de ciutat, l'INE considera que, pel volum d'enquestes realitzades, també es representativa a les ciutats de Madrid, Barcelona i València.

Habitualment, l'INE realitzava l'explotació i difusió de les dades pels àmbits estatal, autonòmic i provincial. Des del 1994, i a través de comanda, també ho fa per l'àmbit de ciutat.

Definicions

Actius: Conjunt de persones de 16 i més anys que subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o que estan disponibles i en condicions d'incorporar-se a la producció. Es subdivideixen en ocupats i aturats.

Ocupats: Són les persones de 16 i més anys que durant la setmana de referència, han estat treballant – al menys durant una hora- per compte aliè (assalariats) o han exercit una activitat per compte propi.

Aturats: Es consideren aturades, les persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han estat sense treball, estan disponibles per treballar i estan cercant activament treball en les darreres quatre setmanes.

Segons el Reglament CE 1897/2000, l'aturat ha d'estar en contacte amb una oficina pública d'ocupació amb l'objectiu de trobar treball.

Inactius: Abasta a les persones de 16 o més anys no classificades com ocupades o aturades durant la setmana de referència. Comprèn les següents categories: Persones que s'ocupen de la seva llar, estudiants, jubilats o retirats, altres pensionistes, incapacitats per treballar i altres situacions.

Taxa d'activitat: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població activa i la població de 16 i més anys.

Taxa específica d'activitat: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població activa de 16 a 64 anys i la població de 16 a 64 anys.

Taxa d'ocupació: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població ocupada i la població de 16 i més anys.

Taxa específica d'ocupació: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població ocupada de 16 a 64 anys i la població de 16 a 64 anys.

Taxa d'atur: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població aturada i la població activa.

Taxa específica d'atur: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població aturada i la població activa de 16 a 64 anys.

Moviment laboral registrat

La informació que s'ofereix en aquest apartat deriva de la gestió realitzada, des del 1998, per les Oficines de Treball de la Generalitat - anteriorment per les Oficines de l'INEM - pel que fa a les ofertes i demandes d'ocupació registrades, i a les col.locacions gestionades. També s'ofereix informació sobre l'atur registrat, magnitud que correspon a les demandes d'ocupació pendents de cobrir l'últim dia de cada mes a les OTG.

La font d'informació és el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que obté les dades estadístiques a partir de la informació primària procedent de les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG).

Definicions

Altes Demanda: Correspon a les persones que es registren a les oficines d'ocupació per buscar un treball. Inclou els aturats que busquen la primera feina, els aturats que han treballat anteriorment i els ocupats que desitgen canviar de treball.

Baixes Demanda: Correspon a les persones que es donen de baixa a les oficines d'ocupació, perquè han trobat un treball o perquè no han renovat la demanda d'ocupació.

Atur registrat: Correspon a les demandes d'ocupació pendents de cobrir l'últim dia de cada mes, excloent-hi els treballadors ocupats que volen canviar de feina, els treballadors que no tinguin disponibilitat immediata per treballar o amb una situació que és incompatible, els treballadors que demanin una ocupació d'unes característiques determinades i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial d'atur.

No aturats: Són les persones ocupades que es registren a les oficines d'ocupació que desitgen canviar de treball.

Col.locacions: Són les baixes d'ofertes de llocs de treball produïdes per col.locació de demandants, bé per gestió de les oficines (gestionades), o bé sense gestió de les oficines (comunicades).

Nota: A partir del mes d'agost de 2003, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, ha deixat de facilitar dades sobre col.locacions, per criteris técnics.

Contractació laboral

La informació que s'ofereix en aquest apartat deriva de la gestió realitzada, des del 1998, per les Oficines de Treball de la Generalitat - anteriorment per les Oficines de l'INEM - pel que fa als contractes de treball registrats.

Els contractes registrats inclouen, a més d'aquells contractes que són registrats a les OTG, les comunicacions de contractació efectuades quan no existeix la obligació legal de formalitzar-les per escrit.

Les dades de col.locacions i de contractes no sempre coincideixen. Quan la persona contractada està inscrita a una oficina d'ocupació, o bé si el tipus de contracte requereix la inscripció a l'OTG, col.locació i contracte coincideixen. En el cas que es registri un contracte i la persona contractada no tingui cap tipus de vinculació amb l'oficina d'ocupació, es comptabilitza un contracte i no una col.locació.

La font d'informació és el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que obté les dades estadístiques a partir de la informació primària procedent de les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG).

Definicions

Contractes: És la forma de manifestació de la relació laboral entre l'empresari i el treballador. Els contractes laborals es divideixen en dos grans grups: indefinits i temporals. Així mateix, dins de cada gran grup existeixen diverses modalitats de contractació.

Nota 1: El mes d'octubre de 2003 s'han rectificat les dades dels contractes de treball corresponents als mesos de gener a juliol de 2003. A les dades registrades a les oficines de la ciutat, s'hi han afegit els contractes registrats fora de la ciutat amb lloc de treball a Barcelona - a partir de gener -, i els registrats a l'oficina virtual provincial per internet - a partir de finals d'abril d'enguany -.

Nota 2: A partir d’aquest any 2006, el Departament de Treball i Indústria ha realitzat algunes modificacions a l’estadística dels contractes de treball.
El principal canvi correspon a la tipologia dels contractes laborals. En aquest sentit, desapareixen les modalitats Temps parcial i Aturats en situació d’exclusió social dels contractes indefinits i dels temporals, que queden integrades en els contractes indefinits ordinaris i els de foment de contractació indefinida, i en els contractes temporals d’obra o servei, en els d’eventuals i en els d’interinitat. El motiu és que es tractaven més de contractes per tipus de jornada o situació laboral, que propiament de modalitats de contractació. En canvi, es crea la modalitat del contracte temporal de Jubilació parcial.
Cal destacar també el canvi en una de les variables objecte de creuament amb la tipologia dels contractes. Es tracta de la variable nivell acadèmic que a partir d’ara combina les categories de nivell d’estudis amb les de nivell de formació.

Treballadors afiliats INSS

La informació que s'ofereix en aquest apartat fa referència als treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social en situació d'alta laboral i situacions assimilades a l'alta. També s'ofereix informació sobre l'evolució del nombre de centres de cotització per sectors econòmics.

La informació procedeix de l'explotació estadística, realitzada per l'INSS, del fitxer d'afiliació dels treballadors als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les dades han estat facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Els treballadors afiliats figuren agrupats en un compte de cotització a la Seguretat Social. Aquest compte agrupa al col.lectiu de treballadors que pertanyen a una mateixa empresa, i que desenvolupen la seva activitat en una mateixa província.

En aquest sentit, la xifra d'afiliats als centres de cotització situats a la ciutat de Barcelona, no permet conèixer ni la situació laboral dels residents a Barcelona - hi poden haver treballadors que resideixen en altres municipis -, ni els llocs de treball efectivament localitzats a la ciutat - hi poden haver treballadors que pertanyen a una mateixa empresa que treballen en altres municipis de la província de Barcelona i treballadors de la ciutat adscrits al centre de cotització de la seva empresa domiciliat a un altre municipi de la província-.

Junt al Règim General de la Seguretat Social, al que estan acollits la major part dels treballadors, existeixen diversos Règims Especials – com el dels Autònoms-, i entre ells, el Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat. La Llei 29/1975, de 27 de juny, sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, crea una mutualitat única, la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), d’adscripció obligatòria.

Pertanyen obligatòriament a MUFACE els funcionaris titulars en actiu i els que passen a la condició de jubilats. Així mateix, estan afiliats, com a beneficiaris, els familiars dels mutualistes, i poden estar també afiliats – com a titulars no mutualistes- els familiars dels mutualistes en casos de mort o separació dels mateixos. En el conjunt de l’Estat, el nombre d’adscrits a MUFACE és de més de milió i mig de persones entre titulars i beneficiaris.

No pertanyen a MUFACE ni els funcionaris adscrits al Règim General de la Seguretat Social – els d’Administració Local, d’Organismes Autònoms, de Comunitats Autònomes, etc. -, ni a l’ISFAS – funcionaris militars -, ni a la MUGEJU – funcionaris de justicia -.

Les dades de MUFACE que s’ofereixen per a la ciutat de Barcelona, per a la província de Barcelona i per a Catalunya, fan referència als titulars en actiu. Les taules presenten la distribució d’aquest col.lectiu per sexe, situació, destí – delegacions, organismes, institucions, etc. – segons els ministeri o autonomia del que depenen, i el cos de l’estat al que pertanyen.

També s’ofereixen dades sobre l’evolució d’afiliats a MUGEJU i a l’ISFAS per a la ciutat de Barcelona, per a la província de Barcelona i per a Catalunya des de l’any 2001.

D'aquesta manera, el Departament d'Estadística incorpora tres fonts estadístiques més, a afegir a les altres fonts que permeten mesurar la magnitud del col.lectiu laboral de la ciutat de Barcelona: els afiliats al Règim General de la Seguretat Social i els afiliats al Règim Especial d’Autònoms.

Definicions

Treballadors Afiliats: Treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social en situació d'alta laboral i situacions assimilades a l'alta com incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, desocupació parcial, etc. No s'inclou els treballadors en situació de desocupació, treballadors amb convenis especials, treballadors d'empreses acollides a plans de reconversió i treballadors que reben ajuts en concepte de jubilació anticipada o altres situacions sense efecte en cotitzacions.

Autonoms

La informació que s'ofereix en aquest apartat fa referència als treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

La informació procedeix de l'explotació estadística, realitzada per l'INSS, del fitxer d'afiliació dels treballadors als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les dades han estat facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Definicions

Treballadors Autònoms:Són aquells treballadors majors de 18 anys que, de forma habitual, personal i directa, realitzen una activitat econòmica amb caràcter lucratiu, sense estar subjectes a cap contracte de treball. També tenen la consideració d'autònoms, entre d'altres, els escriptors de llibres, els treballadors autònoms estrangers, els treballadors autònoms agrícoles titulars d'explotacions agràries, així com els professionals que exerceixin una activitat per compte pròpia i no estiguin adscrits a la Mutualitat de Previsió Social.

Estan exclosos d'aquest Règim Especial els treballadors per compte propi o autònoms que realitzin una activitat que suposi la seva inclusió en altres règims de la Seguretat Social.

Enquesta de qualitat de vida en el treball

L’Enquesta de qualitat de vida en el treball (EQVT) és una operació estadística de periodicitat anual que realitza el Ministeri de Treball i Immigració per al conjunt del territori espanyol. Segons un conveni de col.laboració entre el Ministeri de Treball, l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a partir de l’edició del 2006 s’ha augmentat la mostra dels ocupats que resideixen a Catalunya.

Aquest fet permet una major ampliació dels resultats per a Catalunya i també pel municipi de Barcelona. En aquest sentit, a partir de l’any 2007, l’IDESCAT, a petició del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, ha realitzat l’explotació estadística de Barcelona i facilitat les dades de l’enquesta.

1. Objectiu

El principal objectiu de l’EQVT és investigar la qualitat de vida que té l’ocupat en el seu treball obtenint, per un costat, informació sobre les situacions i activitats que es produeixen en el seu entorn de treball i el seu entorn familiar i, per l’altre, informació de tipus subjectiu sobre les percepcions personals que els treballadors ocupats tenen de les seves condicions i relacions laborals: satisfacció en el treball, la organització, les relacions laborals, les condicions del treball, la mobilitat laboral, etc.

2. Àmbit

L’univers objecte d’estudi és la població ocupda de 16 anys o més resident en habitatges familiars. El treball de camp es realitza a les llars familiars seleccionades per la mostra.

Per al conjunt d’Espanya, la gràndaria de la mostra és d’unes nou mil entrevistes, mentre que la de Catalunya és d’unes 2.200 entrevistes.

3. Definicions

Ocupats: Són aquelles persones de 16 o més anys que han treballat, per compte d’altri o per compte propi, la setmana anterior a la de l’entrevista durant almenys una hora. També es consideren ocupats les persones que s’hagin absentat, per diversos motius: malaltia, vacances, llicències, etc

Assalariats: Persones ocupades que treballen per a un empresari públic o privat i que reben per això algun tipus de remuneració.

4. Els resultats a Barcelona

a) La majoria de les dades es presenten en forma de mitjana d’una escala de variació que va del mínim 0 al màxim 10.
b) Els resultats publicats es refereixen a la població ocupada, però en algun cas es considera – com consta en la nota a peu de taula- la població assalariada.
c) Els resultats de les preguntes es presenten per les variables de sexe, grups d’edat i nivell d’estudis.
d) Pels grups “menys de 25 anys” i “sense estudis i primaris”, corresponents a les variables grups d’edat i nivell d’estudis, respectivament, no hi figuren resultats, atès que estadísticament són poc significatives.