Tornar a l’index

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

 

Butlletí de novetats. Num 7. Octubre de 2012

 

Noves dades i operacions estadístiques disponibles a la web del Departament d’Estadística http://www.bcn.cat/estadistica :

 

Estadístiques de transmissions patrimonials (Nova sèrie)

Aquesta estadística ofereix informació sobre transmissions de drets de la propietat. Aquesta informació l'obté l'INE a partir de la informació continguda als registres de la propietat de tot el territori nacional. l'INE a petició del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona realitza una explotació específica pel municipi.

Les variables que s'ofereixen és el nombre de finques urbanes trameses segons naturalesa i títol d'adquisició i vivendes trameses per compravenda segons règim i ús. Es donen les dades per la ciutat i es comparen amb d'altres àmbits territorials: Província de Barcelona, Catalunya i Espanya. La sèrie està disponible des de gener de 2012 i s'actualitza mensualment.

 

Estimació de l'atur registrat per barris (Nova sèrie)

S'ha ampliat l'estimació de l'atur registrat per districtes als barris de la ciutat. Les dades s'han calculat a partir de l’atur registrat per codis postals facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat, i per tant es tracta d'una estimació. La sèrie s'ha recalculat des del 2011 i s'actualitza mensualment.

 

Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. 2012 (Nou capítol)

Ja està disponible a la web del Departament d'Estadística des del passat mes d'agost la consulta de l'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2012 que conté la informació esdevinguda a la ciutat durant tot l'any 2011. Aquest any s'ha inaugurat un nou capítol que sota el títol 'Societat del coneixement' es recullen dades sobre l'equipament i ús de les tecnologies TIC a les llars, sobre les empreses i treballadors del sector, la propietat industrial, el cablejat dels operadors de comunicacions i punts wifi de la ciutat, sobre la investigació universitària a Barcelona i sobre la recerca i innovació a Catalunya.

També s'ha canviat el títol del capítol 'Recursos Municipals' per 'Administració Municipal', i el de 'Transports, circulació i comunicacions' per 'Transport i Circulació' donat que part dels seus continguts han passat al nou capítol de 'Societat del coneixement'.

En breu estarà disponible la versió en paper de l'Anuari.

 

Renda Familiar Disponible Bruta (Nova Base)

L'Idescat va publicar el mes de juny l'estimació de la renda familiar disponible bruta dels municipis de Catalunya de l'any 2009 i ho va fer amb una nova base de referència, la base de 2008, l'anterior era la base 2000. Ha facilitat les dades completes de l’any 2008 tant amb la nova base com amb l’antiga per tal de fer possible el lligam de les sèries.

 

Índex de preus al consum (Nova Base)

L'INE ha modificat la base de càlcul de l'IPC. La nova base està referida a l'any 2011. S'ha publicat al web d'estadística els índexs amb la nova base des de l'any 2007.


Modificació territorial de l’Àmbit Metropolità

La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació, mentre que Llei 24 /2001, de 31 de desembre, de creació de l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran, la dividia en set. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

El Departament d’Estadística, a partir del 2011 ha adaptat les dades referides a la antiga Regió Metropolitana per les dades de la nova divisió anomenada Àmbit Metropolità (municipis de les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, deixant de formar part l’Alt Penedès i el Garraf a la nova divisió).

 

Fitxes dels barris

S’han actualitzat, amb les dades de 2011, les fitxes de barris, on hi figuren els indicadors socioeconòmics dels barris de la ciutat. Com a nou indicador socioeconòmic s'ha afegit el % de població amb estudis universitaris o CF de grau superior sobre el total de població de 16 anys i més així com el nombre d'aturats registrats de cada barri.


Noves publicacions

S’han publicat aquests nous exemplars de la sèrie d’Informes Estadístics:

 

Num. 38: Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 2011

Num. 39: Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 2011

Num. 40: La població estrangera a Barcelona. Gener 2012

Num. 41: Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2011

Num. 42: Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2011

Num. 43: El moviment demogràfic de Barcelona. 2011

 

 

Aquest exemplars, i els anteriors de la mateixa col·lecció, es troben disponibles en format pdf aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/portada/index.htm.

 

Podeu consultar les actualitzacions de totes les sèries que publica el Departament d’Estadística aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/actual/index.htm

 

 

*Recordeu que per visualitzar correctament tots els continguts de la web del Departament d’Estadística és necessari fer servir un navegador Internet Explorer.

 

 

 Heu rebut aquest butlletí perquè formeu part de la llista de distribució que manté el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal  de donar-vos de baixa, rectificar les vostres dades o donar d’alta a nous membres podeu enviar un correu a destadistica@bcn.cat