Tornar a l'index

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona                                                         

 

Butlletí de novetats. Num 1. Desembre 2009

 

Presentació

Aquest és el primer número d'un nou butlletí de novetats del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu del butlletí és informar regularment de les noves sèries de dades disponibles a la web del Departament.

La difusió del butlletí es farà únicament per correu electrònic. Per tal de donar-vos d’alta o de baixa a la llista de distribució podeu enviar un correu a destadistica@bcn.cat

Aprofitem per recordar que el disseny actual de la web del Departament genera problemes quan es fan servir navegadors diferents de l’Internet Explorer. Us demanem disculpes per aquest fet, que estem tractant de solucionar.

 

Atur registrat per districtes.

Estan disponibles dades mensuals de l’atur registrat pels districtes de la ciutat. Les dades s'han calculat a partir de l’atur registrat per codis postals facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat, i per tant es tracta d'una estimació. La sèrie s’inicia el gener de 2009 i està disponible a:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/mov_lab/atur/evolucio/bcndtatur.htm

 

Explotació estadística de dades cadastrals.

El Departament d’Estadística ha recuperat l’explotació de les bases de dades de la Direcció General del Cadastre. Aquesta explotació, referida a l'any 2009, inclou les tipologies, superfícies i valors dels locals, tipus de propietaris i la nacionalitat. En el cas d’habitatges es mostra també l’antiguitat. S’exploten les dades per barris, districtes i conjunt de la ciutat. Es poden consultar a:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/classol/index.htm

 

Nova classificació d’activitats econòmiques

L’any 2009 ha entrat en vigor la nova classificació d’activitats econòmiques (CCAE / CNAE). Aquest canvi provoca un tall a les sèries de dades de centres de cotització i d’afiliació de treballadors als règims general i d’autònoms de la Seguretat Social quan es detallen els sectors d’activitat. El Departament de Treball de la Generalitat ens ha facilitat les dades completes de l’any 2008 tant amb la nova classificació com amb l’antiga (CNAE 93) per tal de fer possible el lligam de les sèries. Estan disponibles (dins de l'apartat corresponent a cada règim) a:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/afiliats/inss/index.htm

 

Convertidor de la nova divisió territorial de Barcelona

La nova divisió territorial de la ciutat (barris, Àrees Estadístiques Bàsiques i noves seccions censals) provoca dificultats per la continuïtat de les sèries obtingudes a partir de les antigues subdivisions (Zones Estadístiques Grans, Zones de Recerca Petita i antic seccionat censal). Per tal de facilitar l’estimació de sèries encadenades, el Departament d’Estadística ha elaborat un convertidor per adaptar dades de les antigues 248 ZRP als nous 73 barris. Les ponderacions es basen en la distribució de la població segons la lectura del padró de juny de 2008. Els mapes de la nova divisió territorial i el convertidor en format Excel es poden consultar a:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/terri/index.htm

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/terri/convertidors/divisions/index.htm

 

Ampliació de l’explotació de l’Enquesta de Població Activa

Gràcies a la col·laboració de l’Idescat, comptem amb una ampliació de les variables de l’EPA pel municipi de Barcelona. Les noves variables són: Nivell de formació i  nacionalitat de la població activa i ocupada, branques d’activitat de la població ocupada, assalariats segons tipus de contacte (indefinit o temporal) i nivell de formació per edats. Les sèries noves s’inicien el 2008 amb freqüència trimestral i estan disponibles a:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/epa/epa3/index.htm

 

Lectura del Padró Municipal d’Habitants a juny de 2009

Ja es troba disponible l’explotació estadística de la lectura del padró municipal amb data de juny de 2009. Cal indicar que aquest és el primer any que la variable “titulació acadèmica” ha estat adaptada a la nova classificació de titulacions de l’INE. Recordeu, no obstant, que aquesta variable només s’ha actualitza per a aquella població que fa algun canvi al padró.

La lectura del Padró recull la nova desagregació territorial de la ciutat, amb detalls per districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals. És la primera lectura del Padró amb la nova divisió territorial i el primer cop que a la web es difonen els resultats per secció censal.

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/pad/pad09/index.htm