Com associar-se

 
 
 


Ciutats Educadores es va iniciar com a moviment l'any 1990 amb motiu del I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona, quan un grup de ciutats representades pels seus governs locals va plantejar l'objectiu comú de treballar conjuntament en projectes i activitats per millorar la qualitat de vida dels habitants, a partir de la seva implicació activa en l'ús i l'evolució de la pròpia ciutat d'acord amb la Carta aprovada de Ciutats Educadores. Posteriorment, el 1994 aquest moviment es formalitza com a Associació Internacional en el III Congrés celebrat a Bolonya.


 
 
 
Promoure l'acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.

Impulsar col·laboracions i accions concretes entre les ciutats.

Participar i cooperar activament en projectes i intercanvis d'experiències amb grups i institucions amb interessos comuns.

Aprofundir en el discurs de Ciutats Educadores i promoure les seves concrecions directes.

Influir en el procés de presa de decisions dels governs i de les institucions internacionals en qüestions d'interès per a les Ciutats Educadores.

Dialogar i col·laborar amb diferents organismes nacionals i internacionals.


 
 
 
Formar part activa d'un conjunt de ciutats amb una filosofia comuna que permet formular projectes conjunts en base als principis de la Carta de Ciutats Educadores.

Mostrar la ciutat, els seus programes, experiències i altres aportacions a través del Banc Internacional de Documents (BIDCE) i d'altres mitjans de comunicació.

Connectar amb altres ciutats.

Formar part de l'Assemblea General i contribuir al desenvolupament i funcionament de l'Associació.

Elegir i ser elegida per als llocs de representació i altres responsabilitats.

Participar en els Congressos Internacionals i optar a la seva organització.

Formar part de les xarxes territorials i temàtiques.

Tenir accés a la informació de programes, iniciatives i, en el seu cas, recursos derivats d'organismes internacionals: UNESCO, Unió Europea, OEI, Mercosur...

Disposar d'una pàgina web pròpia en el portal de l'AICE.