Preguntes més freqüents referides al funcionament de l'AICE i al Banc de Documents (BIDCE). Agraïrem que ens facin arribar els seus suggeriments per correu electrònic.

 
 
 
L'AICE és una associació que treballa estrictament temes d'educació formal?

No. L'AICE promou l'educació i el desenvolupament personal i col·lectiu de tots els habitants de les ciutats en tots els àmbits.

Qui pot sol·licitar ser membre de l'AICE?

Qualsevol govern municipal elegit democràticament que es comprometi a acomplir les condicions demanades i que les seves actuacions estiguin emmarcades en els principis de la Carta de Ciutats Educadores.

Quins són els tràmits per ser membre de l'AICE?

Omplir la sol·licitud que es pot baixar d'aquest web i remetre-la al Secretariat, acompanyada de l'acord de l'òrgan municipal de decisió dels polítics elegits (Consell Municipal, Consell Plenari o altres) i abonar la quota corresponent.

Com es financia l'AICE?

Principalment amb l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona (seu del Secretariat) i amb les quotes que paguen els seus membres. També rep suport de la Diputació de Barcelona (òrgan supramunicipal dels ajuntaments de la província de Barcelona). Les xarxes territorials i temàtiques es financen amb recursos de les ciutats coordinadores i de l'AICE.

Cal pagar la quota per ser membre de l'AICE?

Si. Tanmateix el Comitè Executiu estudiarà les situacions especials.

Com pot una ciutat associada disposar d'una pàgina web pròpia en el portal del l'AICE?

Complimentant la fulla de sol·licitud i comprometent-se a actualitzar-la periòdicament.

Cal ser membre de l'AICE per assistir als seus congressos?

No. Qualsevol persona o institució pública o privada hi pot assistir. Un dels objectius de l'AICE és difondre el moviment i ampliar els seus membres.

Quina és la periodicitat dels congressos internacionals?

Dos anys.

Com es pot optar a ser seu d'un congrés internacional?

Presentant la candidatura en els termes establerts en el plec de condicions i dins del termini fixat.

Cal ser membre de l'AICE per participar en les xarxes temàtiques?

Si. L'AICE promou i dóna suport a l'intercanvi d'experiències i el treball conjunt entre les ciutats associades.

Com pot una ciutat participar en una xarxa temàtica establerta?

Manifestant per escrit al Secretariat la voluntat de fer-ho i designant una persona que representi la ciutat com a interlocutora.

Pot un grup de ciutats constituir-se en xarxa temàtica?

Si. Les ciutats de l'AICE poden agrupar-se segons els seus interessos temàtics. Ho hauran de notificar al Secretariat per a la seva difusió i suport.

Cal ser membre de l'AICE per participar en les xarxes territorials?

Si. L'AICE promou i dóna suport a l'intercanvi d'experiències i el treball conjunt entre les ciutats associades.

Què s'ha de fer per crear una xarxa territorial?

Les ciutats membres de l'AICE que vulguin constituir-se en xarxa territorial només han de comunicar-ho per escrit al Comitè Executiu que s'ha d'enviar al Secretariat on especifiquin l'àmbit geogràfic d'actuació i la ciutat que es farà càrrec de la coordinació de la xarxa.

Com es pot pertànyer a una xarxa territorial?

Les ciutats de l'AICE que pertanyin al territori d'actuació d'una xarxa, hauran de posar-se en contacte amb la ciutat coordinadora de la xarxa. Per una altra part, la ciutat coordinadora es posarà en contacte amb les ciutats membres del seu àmbit d'actuació per tal que s'inscriguin a la xarxa.

Com pot ser membre del Comitè Executiu una ciutat?

D'acord amb els criteris continguts en els estatuts i presentant la seva candidatura al Secretariat abans de la celebració de l'Assemblea General que és l'òrgan que les.

Evitar problemes de publicació als caràcters especials

Per tal d’evitar problemes de publicació als caràcters especials (apòstrofs, guions, cometes…) es recomana editar els textos amb el “Bloc de notes” o fitxers.txt (Inici> Accessoris> Bloc de notes), evitant així que es publiquin com interrogants.
Cas de tenir el document en un fitxer. doc, copiar el text en el “Bloc de notes” o fitxer. txt, esborrar i tornar a escriure els caràcters que donen error, el problema quedarà solucionat i al copiar-ho a l’editora es publicarà correctament.


 
 
 
Què és una experiència?

L'explicació d'una actuació concreta. Sovint, un conjunt d'experiències desenvolupen un programa general (les línies de política educadora que una ciutat porta a terme en un àmbit temàtic determinat: urbanisme, sanitat, sostenibilitat, benestar social, etc.).

Què són les bones pràctiques?

Són aquelles experiències innovadores que destaquem al nostre portal amb l'objectiu que esdevinguin referència per a altres ciutats.

Una ciutat associada ha de tenir experiències en el BIDCE?

Si. La finalitat del BIDCE és captar i donar a conèixer les actuacions de les diverses ciutats membres de l'AICE.

És aconsellable consultar el BIDCE abans d'enviar-hi experiències?

Si. Atès que hi ha actuacions que es desenvolupen en diferents ciutats pràcticament amb els mateixos objectius i metodologia, s'aconsella consultar-lo per evitar repeticions. És important que s'incloguin al BIDCE les característiques específiques de la ciutat i tot allò que pugui ser motiu d'intercanvi.

Com es pot obtenir més informació de la que s'inclou en els documents del BIDCE?

Dirigint-se a la persona de contacte que consta al mateix document.

Han de ser vigents les experiències del BIDCE?

Si. Tanmateix en casos d'especial interès, pot mantenir-se algun document encara que l'acció hagi finalitzat.

S'han d'actualitzar periòdicament els documents del BIDCE?

Si. És molt important oferir una informació totalment vigent.

Qui ha de constar com a responsable d' una experiència?

La persona que en pugui facilitar la màxima informació.

Quines són les vies per incloure experiències en el BIDCE?

Omplir el formulari d'aquest web que es pot enviar al Secretariat preferentment a través del mateix web. També és possible fer-ho per correu electrònic, fax o correu ordinari.