Els mantenidors actuen amb la màxima llibertat i discrecionalitat per emetre el veredicte. El premi s’atorga per majoria de vots dels mantenidors o pot ser declarat no adjudicat, a criteri del jurat. Els mantenidors tenen la facultat d’interpretar les bases i determinar-ne el funcionament. El veredicte és inapel·lable.

En aquesta edició actuen com a mantenidors les persones següents:

President: Bartomeu Fiol
Vocals: Isidor Cònsul
  Andreu Gomila
  Joan Navarro
  Susanna Rafart

Andreu Gomila exerceix les funcions de secretari.

El jurat del premi extraordinari 150 anys Jocs Florals de Barcelona està format pels mestres en gai saber Jordi Pàmias, Màrius Sampere i Olga Xirinacs.