NOTÍCIES

ÍNDEX DE NOTÍCIES
Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a Cooperació Internacional

En data 9 de maig de 2012 la Comissió de Govern ha resolt aprovar les “Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la Cooperació Internacional” segons el text que s’adjunta, i sotmetre-les a informació pública per un termini de 20 dies a partir del dia seguent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Anunci en pdf