NOTÍCIES

ÍNDEX DE NOTÍCIES
Exposició pública de les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a ciutats i governs locals membres de CGLU d'Àfrica, Iberoamèrica i la Mediterrània per a projectes de cooperació cultural internacional en el marc de l'agenda 21 de la cult