NOTÍCIES

ÍNDEX DE NOTÍCIES
Com adaptar els estatuts a la nova llei d'associacions

El Departament de Justícia ha aprovat un Projecte de llei que modifica la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya que fixava en tres anys el temps màxim d'adaptació de les entitats a la nova legislació. Amb l'aprovació del Projecte aquest termini s'amplia fins al 31 de desembre de 2012.

Tal com recull la normativa, la no-adaptació dels estatuts de les associacions podria generar des de la pèrdua dels efectes de la publicitat registral, fins a lapossibilitat de perdre el dret d’accés a ajuts i subvencions.

Com adaptar els estatuts de les associacions a la llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil

Més informació