Programa Barcelona Solidaria

HISTORIA
 • 1994

  «D’acord amb les recomanacions de les Nacions Unides, l’Ajuntament de Barcelona aplica el 0,7 % de la despesa corrent recollida als capítols 2 i 4 del pressupost a la cooperació internacional i l’ajut humanitari. Aquests recursos es destinaran a les activitats següents:

  • Cooperació internacional i ajut humanitari amb països no desenvolupats.
  • Ajut humanitari en resposta a catàstrofes naturals, conflictes bèl·lics, etc.
  • Subvencions, convenis i transferències de recursos a les ONG’s.
  • Promoció, sensibilització i estímul a la participació ciutadana.
  • Participació en organismes de caràcter internacional relacionats amb aquesta matèria.»

  Així comença el Decret de l’Alcaldia de 7 de març de 1994 pel qual es constitueix la Comissió Municipal de Cooperació Internacional. Les funcions que té establertes són:

  • Definir la tipologia dels projectes i accions que s’inclouran dins el programa de Barcelona Solidària.
  • Unificar els criteris per a la concessió d’ajuts i subvencions amb l’elaboració i aplicació d’una normativa específica.
  • Elaborar la programació i memòria anual de Cooperació Internacional i Acció Humanitària.

  Per Decret de l’Alcaldia de 3 de juny de 1994 es va aprovar la normativa que regulà la concessió de subvencions, dins dels límits dels crèdits aprovats en els pressupostos municipals, a iniciatives d’entitats sense afany de lucre, amb seu en el municipi, que tenen com a objectiu la cooperació al desenvolupament i l’acció humanitària en l’àmbit internacional.

  Per Decret de l’Alcaldia de 20 de juny de 1994 s’aproven les Normes per a la disposició de la partida corresponent al Programa.

  El programa “Barcelona Solidària 1994” es va finançar amb una quantitat equivalent al 0,7 % de la despesa corrent dels capítols II i IV dels pressupostos. La partida corresponent va ascendir a 378.886.000 pessetes. A aquesta quantitat s’hi va afegir la de 8.740.701 pessetes derivada de la vaga del mes de gener i que, per acord del Consell Plenari, es va incloure al programa.

  Entre els criteris per a la distribució de la partida es destaca:

  • Que al menys un 50 % de la partida es destinés a projectes de cooperació i ajut humanitari a països del Tercer Món o països sotmesos a greus crisis.
  • Que la iniciativa municipal no superés el 50 % del total de les partides destinades a projectes de cooperació internacional i sensibilització per a la solidaritat.

  La partida es concretà en quatre apartats:

  • Projectes de cooperació i ajut humanitari internacional d’iniciativa municipal, per un import de 33.147.506 pessetes.
  • Projectes de cooperació i ajut humanitari internacional d’iniciativa de les entitats, amb un import total de 261.067.810 pessetes.
  • Actuacions municipals de foment a la solidaritat amb un import de 26.221.760 pessetes, entre les quals van destacar les activitats dels Districtes (Sant Martí, Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Les Corts, Ciutat Vella) i dels àmbits (guia d’ONGs, exposició sobre Chiapas...).
  • Projectes de foment de la solidaritat i suport a entitats, amb un import total de 67.035.128 pessetes.

  El número total d’expedients tramitats el 1994 fou de 215, dels quals 70 van ser finançats.

  Per iniciativa municipal es van desenvolupar 11 projectes, com l’ajuda a Sarajevo, a Gaza i a Cisjordània, l’entrega d’autobusos a l’Havana, escoles bressol a Montevideo...

 • 1995

  La dotació total del programa Barcelona Solidària 1995 ha estat 452.273.257 pessetes. Aquest programa està regulat per dos textos:

  • Normes per la disposició de la partida. Aprovades per Decret de l’Alcaldia del 7 de febrer de 1995.
  • Normativa per a la concessió de subvencions a entitats privades en matèria de cooperació internacional i ajut humanitari, aprovada per Decret de l’Alcaldia el 24 de febrer de 1995. A la Gaseta Municipal del 28 de febrer de 1995 es va convocar el corresponent concurs.

  Es van presentar 318 projectes, dels quals s’han aprovat 196.

 • 1996

  El Programa d’Actuació Municipal (PAM) pels anys 1995-1999 va incloure el programa Barcelona Solidària en el seguit de programes sectorials a desenvolupar.

  La partida corresponent al programa “Barcelona Solidària 1996” va ser dotada amb 520.998.955 pessetes.

  Les Normes per la disposició de les partides pressupostàries del programa “Barcelona Solidària 1996” van ser aprovades per Decret de l’Alcaldia de 31 de gener de 1996. Es destaquen els criteris següents:

  • Que un mínim del 80 % de la partida es destinés a projectes de cooperació internacional i ajut humanitari amb països del Tercer Món o països sotmesos a greus crisis.
  • Que el 75 % de la despesa es destinés a les subvencions per a entitats privades sense afany de lucre.

  La normativa específica per a la concessió de subvencions a entitats privades en matèria de cooperació internacional i ajut humanitari van ser aprovades per Decret de l’Alcaldia de 31 de gener de 1996, on es regula la concessió de subvencions a projectes que tinguin com a finalitat algú dels objectius següents (epígrafs):

  • La cooperació al desenvolupament i l’ajut humanitari en l’àmbit internacional.
  • El foment de la solidaritat ciutadana amb els països en desenvolupament o greu crisi, el foment de la tolerància, la prevenció del racisme i el diàleg intercultural.
  • El suport al funcionament o infrastructura d’entitats que tinguin com a objectiu algun dels indicats anteriorment o la vertebració associativa dels col·lectius d’immigrants estrangers.

  Per Decret de l’Alcaldia de 28 d’agost de 1996 es constitueix una nova Comissió Municipal de Cooperació Internacional (que respon a la nova organització político-administrativa de l’Ajuntament), i s’afegeixen a les funcions:

  • Coordinar la gestió del pressupost assignat al programa.
  • Informar sobre la disposició del sector.

  Es van presentar 355 projectes dels quals s’han aprovat 189.

 • 1997

  La quantia total de la partida fou de 538.928.835 pessetes. Aquest import inclou la quantia que, arrel de la vaga de funcionaris del mes de desembre de 1996, el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal va proposar que els diners corresponents als sous dels funcionaris que la varen secundar s’adrecessin a la Plataforma per a la resolució del conflicte a la Zona dels Grans Llacs. D’aquesta manera, el Consell Plenari del mes de desembre de 1996 va aprovar la proposta i les 13.868.835 pessetes resultants es van transferir, com a subvenció finalista, a la Federació Catalana d’ONGs pel desenvolupament, en qualitat de representant d’aquesta Plataforma davant l’Ajuntament.

  Els criteris de disposició de la partida del programa “Barcelona Solidària 1997” foren aprovats per decret de l’Alcaldia de 6 de febrer de 1997, i la Normativa específica, per Decret de l’Alcaldia de 6 de febrer de 1997. La convocatòria pública del concurs per a la concessió de subvencions a entitats sense afany de lucre, fou publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 50 del 27 de febrer de 1997, on s’establien les següents prioritats:

  • Projectes de cooperació internacional i ajut humanitari que afavoreixin el retorn a l’estabilitat a la zona dels Grans Llacs (Àfrica).
  • Projectes de foment de la solidaritat que facin referència a l’Any Internacional contra el Racisme.

  Es van presentar 312 projectes dels quals es van aprovar 170.

 • 1998

  La quantia final de la partida va ser de 542.400.000 pessetes, on 13.000.000 pessetes van ser conseqüència de dues transferències finalistes realitzades a favor del programa “Barcelona Solidària” i 9.400.000 pessetes va ser una altra transferència finalista que es va efectuar des dels Serveis Centrals arran dels huracans Georges i Mitch.

  La convocatòria pública del concurs per a la concessió de subvencions a entitats sense afany de lucre va ser publicada al BOPB núm. 73 del 26 de març de 1998, i establia les quantitats màximes a finançar per projecte en cada epígraf i la prioritat de projectes de cooperació internacional que afavoreixin directament la defensa i/o divulgació dels drets humans en l’àmbit internacional objecte del programa, amb motiu del Cinquantè Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

  Es van presentar 340 projectes dels quals es van aprovar 190.

 • 1999

  La quantitat final destinada al programa fou de 528.065.000 pessetes, de les quals 500.000 pessetes van ser una aportació del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i del Gabinet de Relacions Internacionals pel projecte de Construcció d’habitatges econòmics a Cuba.

  El BOPB núm. 25 de 29 de gener de 1999 va publicar la convocatòria corresponent. Aquesta convocatòria va establir els següents criteris:

  Va determinar les quantitats màximes per projecte per a cada epígraf.

  Les compatibilitats entre epígrafs.

  Les prioritats:

  • Projectes per a la consolidació de la democràcia municipal i la participació comunitària a Amèrica Central i el Carib.
  • Projectes que promoguin el desenvolupament econòmic i social a Gasa i altres municipis palestins.
  • Projectes que consolidin i/o impulsin els processos de pau i/o la reconstrucció als Balcans (Bòsnia, Albània i Kosovo).
  • Projectes que consolidin i/o impulsin els processos de pau i/o el desenvolupament econòmic i social al Magrib.
  • Actuacions per la reconstrucció de projectes executats a Amèrica Central i Carib i finançats en anys anteriors per aquest programa que s’hagin vists afectats pels huracans George i Mitch.

  Fins el 2 de desembre de 1999, el programa Barcelona Solidària ha estat gestionat per la Comissió Municipal de Cooperació Internacional. A partir d’aquesta data, i per Decret d’Alcaldia, el programa passa a estar gestionat per la Comissió Barcelona Solidària, les funcions de la qual coincideixen amb les de la Comissió Municipal de Cooperació Internacional.

  Fruit de la relació que manté l’Ajuntament amb les entitats i després d’un procés de consulta amb la Federació Catalana d'ONG al Desenvolupament, el Fons Català de Cooperació, associacions d’àmbit de la cooperació internacional de la ciutat, dependències municipals implicades i grups municipals, i d’acord amb allò que es contempla en el PAM 1995-1999, es va crear el Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament. La seva constitució va tenir lloc el 19 d’abril de 1999.

  El 25 de gener de 1999, un terratrèmol va sacsejar la província de Quindio a Colòmbia. El corregidor de Barcelona, una de les ciutats afectades, va fer una demanda d’ajut per realitzar les actuacions urgents (desenrunament dels carrers, enderroc de les cases semiderruïdes...). L’Ajuntament de Barcelona va fer una aportació de 20.000.000 pessetes.

  Les pluges torrencials van afectar a mitjans de desembre Veneçuela. L’Ajuntament de Barcelona va decidir al Ple del dia 22 de desembre destinar la quantitat de 12.000.000 pessetes per a la realització d’ajut d’emergència a través de la Creu Roja.

  Es van presentar 283 projectes dels quals s’han aprovat 173.

 • 2000

  El PAM pels anys 1999-2003 torna a incloure el programa Barcelona Solidària.

  La quantitat total va ser de 534.761.040 pessetes, on està inclosa la transferència d’1.300.000 pessetes que va fer l’Institut de Cultura de l’Ajuntament, corresponent a la quantia del Premi Ciutat de Barcelona, Mitjans de Comunicació, atorgat al Sr. Carles Francino, al qual va renunciar a favor del programa; i 3.068.040 pessetes en concepte de devolució de subvencions concedides en anys anteriors que van ser retornades per la impossibilitat d’executar els projectes o concloure’ls.

  El 22 de març de 2000 es va publicar al BOPB l’anunci de la convocatòria corresponent. En aquesta ocasió es van prioritzar els projectes que tinguessin entre els seus objectius

  • promoure l’educació per la pau i la no violència amb motiu de la Declaració de l’Assemblea General de les Nacions Unides de l’any 2000 com Any Internacional per la Cultura de la Pau
  • la reconstrucció de les zones afectades per les pluges que van afectar Veneçuela el mes de desembre.

  Es van presentar 327 projectes dels quals s’han aprovat 160.

  La quantitat total fou de 603.603.500 pessetes (3.627.730,10 EUR), on estan incloses 7.491.871 pessetes (45.027,05 EUR) que corresponen a l’import corresponent a la retenció practicada als sous dels funcionaris que van secundar la vaga del mes de desembre de 2000, a proposta del Comitè d’Empresa i de la Junta de Personal; i 4.380.629 pessetes (26.328,11 EUR) en concepte de devolució de subvencions concedides en anys anteriors que van ser retornades per la impossibilitat d’executar els projectes o concloure’ls.

  En el BOPB del 3 de març de 2001 es va publicar l’anunci de la convocatòria, on es prioritzaven els projectes que tinguessin entre els seus objectius:

  A nivell temàtic:

  • Promoure processos de pau en zones de conflicte.
  • El desenvolupament, la defensa de la democràcia i l’autonomia local.
  • Projectes en concertació pel procés de reconstrucció a El Salvador.
  • La promoció i millora de consum solidari.
  • A nivell territorial:
  • Amèrica Central: El Salvador, Guatemala, Hondures i Nicaragua.
  • Sud-Amèrica: Colòmbia.
  • Zona mediterrània: Magrib, Palestina i Balcans.
  • Àfrica subsahariana.

  Es van presentar 336 projectes dels quals s’han aprovat 210.

 • 2001
 • 2002

  La quantitat total fou de 3.944.187,95 EUR, dels quals 91.495,95 EUR corresponen a la retenció practicada als sous dels funcionaris que van secundar la vaga del 20 de juny de 2002, a proposta del Comitè d’Empresa i de la Junta de Personal.

  A la convocatòria publicada en el BOPB núm. 45 de 21 de febrer de 2002 se suprimeix a nivell temàtic l’objectiu “Projectes en concertació pel procés de reconstrucció a El Salvador” i es manté El Salvador com a prioritari territorialment.

  Es van presentar 314 projectes dels quals van ser aprovats 165.

 • 2003

  La quantitat total fou de 4.090.865,57 EUR, on s’inclouen 4.955,96 EUR corresponents a l’import retingut als treballadors d’empreses municipals que van secundar les vagues de 20 de juny de 2002 i de 10 d’abril de 2003, i que, per acord dels seus representants sindicals, van ser destinats al programa; i 71.523,61 EUR corresponents a la devolució de l’import de projectes d’iniciativa d’entitats subvencionats en anys anteriors que no s’havien dut a terme.

  A la convocatòria corresponent, publicada en el BOPB núm. 303 de 19 de desembre de 2002, es destaca que a nivell territorial es prioritzaran els projectes que tinguin com a objectiu l’Àfrica subsahariana, especialment els països més empobrits segons la classificació del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).

  Es van presentar 323 projectes, tant des d’iniciativa d’entitats com des d’iniciativa municipal, dels quals van ser aprovats 169.

 • 2004

  La dotació final pel Programa Barcelona Solidària 2004 fou de 4.262.313,00 EUR, on 58.250,00 EUR corresponen a devolucions de l’import de projectes d’iniciativa d’entitats subvencionades que no van ser duts a terme.

  En aquesta convocatòria, es van destinar 282.400,00 EUR a emergències (tsunami, el terratrèmol d’Alhucema i les emergències d’Haití i Iran).

  Es van presentar 215 projectes dels quals 91 van ser aprovats.

  Amb motiu del 10è aniversari del Programa Barcelona Solidària, i aprofitant la mostra d'associacions per les festes de la Mercè, es va instal·lar una carpa on es van fer diferents activitats i una exposició fotogràfica d'aquests 10 anys de cooperació al desenvolupament per part de l'Ajuntament de Barcelona.

 • 2005

  La dotació final pel Programa Barcelona Solidària 2005 fou de 5.319.159,03 euros, on 27.189,81 euros corresponen a devolucions de l'import de projectes d'iniciativa d'entitats subvencionades que no van ser duts a terme i 473.216,17 euros a ampliacions dutes a terme per la signatura de diferents convenis.

  En aquesta convocatòria es van destinar 192.726,51 euros a emergències (tempesta tropical Stan de El Salvador, emergències a Mali i Níger, entre d'altres).

  Es van presentar 210 projectes dels quals 91 van ser aprovats.

  El 14 d'octubre de 2005 el Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat el Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat 2006-2008. Amb aquesta aprovació s'evidencia com la política de cooperació internacional per al desenvolupament i per a la solidaritat de l'Ajuntament de Barcelona ha esdevingut una política distintiva i clau.

  El Pla Director recull les línies de cooperació de la ciutat i els compromisos econòmics per als propers anys. Contempla i agrupa el Programa Barcelona Solidària i els projectes de cooperació directa de l'Ajuntament.