www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Govern i Organització

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, creat a l'empara de l'article 61.7 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

La seva finalitat és el desenvolupament en l'àmbit municipal de Barcelona, de les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge assequible que li atorga en exclusiva l'article 85 de la Carta municipal de Barcelona. Té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, a més de plena capacitat d'actuació per tal d'aconseguir els seus objectius.

El Consorci no disposa de personal propi i per tant no té estructura executiva, només Òrgans de Govern i de Gestió.