www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Adjudicació d’habitatges per a emergències socials

Si us trobeu en una situació d’emergència i risc d’exclusió residencial, cal que us adreceu a l’Oficina de l’Habitatge més propera, per tal d’exposar el vostre cas i que us ajudem a trobar la millor solució.

Per als casos de vulnerabilitat i de pèrdua imminent de l’habitatge, el Consorci disposa dels habitatges del Fons de lloguer social, que adjudica a través de la Mesa d’Emergències Socials de Barcelona.

Com funciona la Mesa d’emergències socials?

La Mesa és l’encarregada de valorar els expedients que s’hagin instruït des de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona i d’adjudicar els habitatges del Fons de lloguer social disponibles en la data de la reunió de la Mesa.

En el cas que els expedients valorats positivament per la Mesa superin els habitatges disponibles en aquella data, se’ls anirà adjudicant un habitatge del programa ‘Pisos Buits’ (a mesura que aquests es vagin incorporant al Fons de lloguer social) fins a la celebració de la Mesa següent.

L’adjudicació d’aquests habitatges per emergència social es troba regulada pel reglament que podeu consultar en aquest enllaç.

Informació sobre protecció de dades

Per tal d’agilitar cada vegada més els processos d’adjudicació, el reglament es troba en fase de millora, treball que compta amb la participació d’entitats i agents econòmics, socials i institucionals implicats en trobar solucions a la conjuntura actual.

Composició de la Mesa: