www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres subvencions per al pagament de lloguer 2018

Els ajuts al lloguer aconsegueixen dos objectius. En primer lloc, conservar l'habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s'evita el procés traumàtic de perdre la llar. En segon lloc, quan s'ha experimentat la pèrdua de l'habitatge habitual per desnonament i execucions hipotecàries, es posa a la disposició dels titulars un contracte de lloguer nou i una ajuda econòmica.

Aquestes subvencions s'atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir, s'avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l'ajut. El període de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2018.

Pots obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya i a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona.

Requisits

 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer que no sobrepassin els límits establerts en les bases de la convocatòria. Aquest límit no s'aplica al supòsit de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, pots adreçar-te a l'oficina de l'habitatge corresponent.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent (cal estar-hi empadronat).
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600 euros, o 900 euros si es tracta d'una família nombrosa amb carnet vigent.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. 

Documentació general

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen en la convocatòria, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta (marcats amb un *), és la següent:

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. Les persones nouvingudes que han obtingut el DNI han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència. (*)
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons cada cas, cal acreditar-los amb diferents documents:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2016), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats, s'admetran els ingressos d'aquell any de la unitat de convivència. En aquests casos, cal que la persona sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual consti la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos en relació amb el període general que s'ha d'acreditar segons la convocatòria i els ingressos obtinguts durant l'any de la convocatòria corresponent.
  • Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable. 

Documentació específica

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen en la convocatòria, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta (marcats amb un *), és la següent:

 • Llibre de família, si s'escau.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre el domicili.
  • En el cas de lloguers no documentats mitjançant un contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant només caldrà presentar els rebuts mensuals.
  • En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2018 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, com a mínim des del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, han d'estar tramitats per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts hi ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i l'import.
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte al qual s'ha d'ingressar la subvenció.

La següent documentació només s'haurà de presentar en cas que s'escaigui:

 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per part de persones amb alguna discapacitat. (*)
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge, o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament.
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere aportant un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d'amenaça mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior o la sentència judicial ferma corresponents.
 • Títol de família nombrosa vigent. (*)
 • Títol de família monoparental vigent. (*)
 • Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.
 • Documentació que acrediti les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'acord de Govern de 28 de gener de 2014.

Obtenció de dades de manera electrònica

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de manera electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes subvencions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació corresponent a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'Agència Tributària de Catalunya, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el padró municipal corresponent; el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Direcció General de la Policia, la Direcció General del Cadastre i el registre de la Propietat.

Quantia, duració i termini de sol·licitud

L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge, amb un màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2018 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció correspondrà a la quantia de les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre del 2018, amb un import màxim mensual de 200 euros.

Per determinar el valor de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s'inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l'IBI i de la taxa pel servei d'escombraries.

Reconeixement de la subvenció:

 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Pots obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya i a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades que tinguin la mateixa finalitat. Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.

No poden ser perceptores de les subvencions:

 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 405) superior a 500 €.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • De manera transitòria, fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i amb la finalitat d'evitar desnonaments i de complementar la renda garantida de ciutadania, les prestacions regulades per aquestes bases únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d'un sol membre que han estat beneficiàries d'una renda mínima d'inserció o d'una prestació no contributiva i a la vegada d'un ajut pel pagament del lloguer en l'exercici anterior, per tal d'evitar la pèrdua de l'habitatge habitual i el desnonament.

Altres informacions

Pagament de la subvenció:

 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans següents: aportació de rebuts (abans del 28 de juny del 2019), informació facilitada per les entitats financers que col·laboren en la gestió d'aquestes prestacions o altres mitjans.
 • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
 • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

Criteris de prioritat per a valorar i ordenar les sol·licituds:

 • Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 • Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris de valoració esmentats, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

Fiscalitat:

 • Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.