www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Subvencions per al pagament de lloguer

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim de 2.400 € anuals per habitatge.

Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2016 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2016, amb un import màxim mensual de 200€.

Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. Es considera que formen part de l'import del lloguer tots els conceptes que consten al rebut corresponent, excepte els endarreriments, les despeses de serveis d'ús individual i els pàrquings i trasters, sempre que se'n pugui determinar l'import.

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.


Requisits

 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 7). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600 € a Barcelona ciutat.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.
 • Cap membre de la U.C. pot tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores (consulteu la base 4.2.a).
 • Cap membre de la U.C. pot tenir una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF (casella 445) superior a 500 euros.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Terminis

El període de presentació de sol·licituds es va iniciar el 19 d’abril de 2017 i finalitzarà el 19 de juny de 2017.


On adreçar-se

Us podeu adreçar a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

Més informació

Mitjançant aquest enllaç podeu trobar la normativa aplicable, els formularis i més informació.