www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits per poder accedir a la renovació de l’ajut 2015

 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat dels catalans retornats.
 • L'habitatge ha d'estar ubicat a Barcelona i ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.
 • Estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació.
 • Que els ingressos de la unitat de convivència no siguin superiors a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)

  1,5 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
  Anual 15.935,46€ 16.428,31€ 17.134,90€ 17.706,07€
  Mensual 1.327,96€ 1.369,03€ 1.427,91€ 1.475,50€

 • Que el percentatge dels ingressos de la unitat de convivència destinats al pagament de les rendes de Lloguer sigui igual o superior al 30%.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del Lloguer.
 • Que l'import de lloguer mensual de l'habitatge no superi els 800 euros.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges propietat o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir un habitatge en propietat o ser-ne usufructuari, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • No tenir la unitat de convivència una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària.