www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació general

Juntament amb el Imprès de sol·licitud normalitzat, cal presentar la següent documentació:

 • Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud:
  • Persones amb nacionalitat espanyola o membre de la UE o la EEE: certificats o volants dels diferents padrons municipals
  • Altres: quan no figuri la llegenda “Permanent o llarga durada” en el seu NIE, caldrà el certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional, juntament amb els certificats o volants dels diferents padrons municipals.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral presentant l'original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF de l'exercici fiscal tancat, o en cas de no estar-ne obligat, certificat d'imputacions, en ambdós casos els corresponents a l'any 2015.

   

  Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos caldrà presentar la documentació acreditativa dels ingressos de les tres darreres mensualitats de la/les persona/es que hagin sofert el canvi, juntament amb l'informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud.
 • En cas que l'import de l'ajut a atorgar sigui superior a 300€ mensuals caldrà presentar l'informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals sobre la situació de la unitat de convivència.
 • Certificat o volant de convivència de l'Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència (s’obté d’ofici).

 

En cas de canvi respecte la documentació acreditada en la convocatòria de l'any 2015

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent de les persones que hagin tingut un canvi.
 • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació, degudament signat i segellat per l'entitat financera.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del carnet de família monoparental.

 

Obtenció de dades de forma electrònica

Les persones sol·licitants que donin autorització a l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 7.1.e.1), 7.1.e.2), 7.1.e.7) i 7.1.e.8) de la convocatòria.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona podrà sol•licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Per a més informació podeu consultar el document de la convocatòria específica.