www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Qui pot accedir als ajuts?

Les prestacions regulades per aquesta convocatòria es destinen a les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència social per al manteniment de l’habitatge de lloguer i per a les derivades de mediació a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l’any 2015.

A banda dels requisits que es detallaran en l’apartat corresponent, les persones destinatàries han de ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.


Durada i quantia de la prestació

Aquestes prestacions s'atorguen per un període màxim de 12 mesos.

La quantia mensual de la prestació és d’una màxim de 300 € i d’un mínim de 20 €, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

Excepcionalment, en casos de risc d'exclusió residencial degudament acreditats, la quantia mensual màxima de la prestació podrà ser augmentada.