www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia

La prestació s’atorga per a l’any de la convocatòria.

L’import de la prestació màxim és de 2.400 euros a l’any.

Per a contractes de lloguer signats entre l’1 de gener del 2017 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, la prestació s’atorgarà a partir del mes posterior a la data de vigència del contracte i fins el mes de desembre del 2017 amb un import màxim mensual de 200 euros.

Requisits

Poden sol·licitar aquesta prestació:

 • Persones amb contractes de lloguer obtinguts a partir de l'1 de novembre de 2016 a través de les borses de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre.
 • Persones beneficiàries de la prestació econòmica d’urgència especial per al pagament del lloguer adreçada a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 • Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució abans esmentada.

Els requisits generals que han de complir tots
els col·lectius són:

 • Ser titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui la seva residència habitual o ser titular d'un contracte de sotsarrendament legal i consentit. Si el contracte es formalitza a partir de l’1 de juny del 2013 caldrà acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança.
 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals han d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que l’import de la renda de lloguer mensual no superi els 750€ a la ciutat de Barcelona.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, per rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l’administrador de la finca.
 • El sol·licitant o qualsevol membre de la Unitat de Convivència no pot tenir un habitatge en propietat llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi.
 • Que el titular del contracte de lloguer o qualsevol membre de la Unitat de Convivència no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l’arrendador.
 • Que la UC no tingui un patrimoni declarat a l’IRPF que en conjunt sigui superior a 500€. S’exceptua el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant. En aquests casos caldrà presentar l’escriptura de la dació.
 • Que l’habitatge no sigui gestionat o administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • No poden ser perceptores d’aquestes prestacions les persones que hagin estat beneficiàries de la convocatòria de l’any 2016 de col·lectius específics.

Requisits econòmics

Els ingressos màxims són de 1,5 vegades l'IRSC d'acord amb el nombre de persones que formin la unitat de convivència:

MÀXIM

1 membre/€

2 membres/€

3 membres/€

4 ó més membres/€

BLP

1,5 IRSC

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.706,07

Important: si en una Unitat de Convivència hi ha alguna persona que acredita un grau de discapacitat igual o superior al 33% declarat per l'ICASS, els ingressos de la Unitat de Convivència s'hauran de comparar amb els del tram següent de les taules de l'IRSC.