www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajuts al lloguer per majors de 65 anys

Les persones grans poden ser un col·lectiu vulnerable, per això s'ha creat una línia d'ajuts dedicada especialment a les persones majors de 65 anys que viuen en un habitatge de lloguer i es troben en risc d'exclusió social.

La finalitat d'aquesta convocatòria és ajudar a aquelles persones que compleixen els requisits i paguen un lloguer superior al que es considera just. Es considera lloguer just un que no superi el 20 o 30% dels ingressos de la persona arrendatària, en funció que aquests siguin inferiors o superiors a 0,94 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat.