www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Què són i a qui van adreçats?

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol•licitant i a la seva unitat de convivència.

  • Persones amb deutes contrets per rebuts impagats de rendes de Lloguer.
  • Persones amb deutes contrets per rebuts impagats de quotes d’amortització del préstec hipotecari.
  • Persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.