www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

On adreçar-se i la documentació a presentar

Per tal de resoldre les vostres consultes i fer el tràmit, us podeu adreçar:

A qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona, per a informació i tramitació dels ajuts.


Documentació

Formulari de sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer, on s'inclou:

Acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

1. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud (exercici 2015).

2. En cas de no estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF, caldrà presentar el certificat d’imputacions de l’AEAT i l’informe de la vida laboral de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral (exclosos els majors de 65 anys jubilats).

3. En cas d’ingressos no susceptibles de tributació caldrà que es presentin els documents acreditatius: pensions exemptes, ajuts familiars, etc

  • En situacions sobrevingudes respecte les acreditades en la convocatòria l’any anterior (atur, jubilació, separació, viduïtat, discapacitat), s’haurà d’acreditar els ingressos de l’any en curs de la persona/es que ha/n tingut el canvi a través de la documentació acreditativa (certificat de les pensions contributives o no contributives de la Seguretat Social i de la Generalitat, certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat on indiqui el període i l’import reconegut d’atur o subsidi, certificat d’havers de l’empresa, ...) i l’informe de la vida laboral.

    IMPORTANT: en cas de tenir en compte els ingressos de l’any 2017 la persona que ha tingut el canvi ha de sol·licitar que es tinguin en compte els ingressos de l’any en curs.

  • En cas de no presentar la declaració de l’IRPF, model normalitzat de declaració responsable d’ingressos i informe de la vida laboral dels membres de la unitat de convivència en edat de treballar en el que s’adjuntaran els documents anteriorment descrits. Important: Si els ingressos s’acrediten per mitjà d’aquesta declaració, no s’acceptaran altres justificants. Per tant si una persona porta declaracions diverses, cal que se sumin tots els imports i el resultat figuri en la declaració responsable d’ingressos normalitzada.
  • En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s’acreditin per mitjà de declaracions responsables, caldrà que s’acompanyi l’expedient d’un informe emès pels serveis socials municipals o del director de l’Oficina de l’Habitatge explicant la situació socioeconòmica de la unitat de convivència.

Segons la situació familiar i/o personal caldrà aportar a més:

1. Llibre de família, si escau

2. Certificat de reconeixement grau de discapacitat emès per l’ICASS, si és el cas.

3. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge on s’ha viscut amb anterioritat, com en casos de dació en pagament.

4. Resolució del Ministeri de l’Interior o sentencia judicial ferma en cas d’acreditar la condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat.

5. Carnet de família monoparental, si és el cas

6. Carnet de família nombrosa, si és el cas.

7. Certificat del Departament de Benestar i Família en cas d’acreditar ser persona jove extutelada.

8. Certificat d’Immigració es cas d’acreditar ser persona amb mesures de protecció internacional.

9. Documentació judicial o ordre de protecció vigent en cas d’acreditar situacions de violència gènere.