www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Sorteig de la promoció de Can Cortada el 3 de febrer

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha sortejat els 160 habitatges de la promoció de ‘Can Cortada’, promoguda pel Patronat Municipal de l’Habitatge. El sorteig es va realitzar mitjançant aplicació informàtica, i els resultats amb els números i la llista de persones agraciades es poden consultar a la web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona www.registrehabitatgebcn.cat

La promoció de Can Cortada es troba situada a l’ Av. Estatut de Catalunya, 57 i Maternitat d’Elna, 2- 18, al districte d’ Horta -Guinardó i consta de 15 habitatges de dos dormitoris , 145 de tres dormitoris i 152 aparcaments. Els habitatges són de venda en dret de superfície i les quotes mensuals estimades amb aparcament inclòs oscil•len entre els 392€ i els 685 €, en funció de la superfície i de si es finança el 80% o el 100% del preu de venda.

El sorteig es va realitzar entre les 652 persones o unitats de convivència inscrites al Registre, que van presentar la corresponent sol·licitud de participació en la convocatòria i que complien els requisits fixats a les bases. El sorteig va comptar amb la presència del Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, la Directora del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Barcelona, experts de la comissió de peritatges del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, que van avalar l’aplicació i el procediment informàtic, i el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Mario Romeo García.

Per participar en aquest procés d’adjudicació, cal:

Amb aquests passos previs, i si s’acompleixen els requisits de la convocatòria, es participarà en el sorteig que es farà durant el mes de gener.

Requisits específics de la convocatòria

Destinataris de la convocatòria.

  • Persones o unitats de convivència formades per  1 a 6 membres, que estiguin inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona amb data d’efecte d’inscripció fins al 22 de novembre de 2013, inclòs.
  • Acreditar, mitjançant el padró municipal, la residència i l’empadronament continuat a Barcelona  immediatament anterior al 22 de novembre de 2013, respecte tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat. Igualment, caldrà continuar acreditant l’empadronament a Barcelona de forma ininterrompuda fins a l’adjudicació de l’habitatge, en el cas de resultar-ne adjudicatari.
  • Trams de renda: Els ingressos anuals ponderats de la unitat convivencial (U.C.),  corresponents al darrer exercici fiscal disponible, s’han de trobar entre  1,87 vegades l’IRSC (2 IPREM) i 6,08 vegades l’IRSC (6,5 IPREM) per a la Zona A ‘Barcelona’ (per a U.C. d’un membre aquest rang, aplicant l’IPREM, és de 19.880.37 a 64.611,21 euros). A més, caldrà acreditar que la quota de la hipoteca corresponent no supera, en cap cas, el trenta per cent dels ingressos familiars de la unitat convivencial.

Requisits específics per a la reserva territorial

  • Acreditar, mitjançant el padró municipal, la residència en qualsevol dels barris de La Clota, la Vall d’Hebron, Horta i Montbau, amb data anterior al 22 de novembre de 2013. A aquest efecte, es tindrà, únicament, com a referència el domicili d’empadronament del sol·licitant representant de la unitat convivencial.

Requisits específics per al contingent especial de persones amb discapacitat (mobilitat reduïda i necessitat d’habitatge adaptat):

  • Com a mínim, un dels membres de la unitat de convivència haurà de ser persona amb discapacitat i mobilitat reduïda.
  • Caldrà acreditar aquesta necessitat d’habitatge adaptat mitjançant justificació emesa per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.