www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible per a tots els sol·licitants amb:

  • Les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos. Quan les prestacions siguin destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot superar els 3.000 euros.
  • Pels mateixos mesos amb la percepció d’ajuts implícits destinats a persones amb risc d’exclusió social usuàries del parc de lloguer, propietat o gestionat per la Generalitat de Catalunya.
  • Amb les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Catalunya.
  • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.
  • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats.