www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajut per al pagament de quotes d’amortització hipotecària

Import

La quantia màxima d’aquesta prestació és de 3.000 € anuals

  • La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat, i l'import màxim és de 3.000 € anuals. La prestació es pot atorgar per un període màxim de deute de 12 mesos, encara que l'import concedit no arribi a la quantia màxima anterior.
  • Amb l'import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les quotes d'amortització des del moment en què es presenti la sol·licitud de la prestació.
    Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si s'escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 € anuals.
  • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
  • Les persones que hagin estat beneficiàries d'aquesta prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament de les quotes d'amortització hipotecària de l'habitatge, fins que no hagi transcorregut un mínim d'un any entre l'últim mes concedit i la data de la nova sol·licitud.

Requisits i documentació a presentar

Consulteu els requisits, la documentació a presentar i més informació, mitjançant aquest enllaç. Cal tenir en compte que la ciutat de Barcelona es troba ubicada a la Zona A.