www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer

Import

 • La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat, i l'import màxim és de 3.000 € anuals.
 • La prestació es pot atorgar per un període màxim de deute de 12 mesos, encara que l'import concedit no arribi a la quantia màxima anterior.
 • Amb l'import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer des del moment en què es presenti la sol·licitud de la prestació. Es considera que es compleixen aquestes condicions quan s'acrediten, com a mínim, uns ingressos mensuals de la unitat de convivència iguals a l'import del lloguer.
  Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si s'escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 € anuals.
 • Excepcionalment, quan el deute acumulat superi el límit dels 3.000 € anuals, i sempre que es justifiqui documentalment que s'ha arribat a un acord entre la persona que sol·licita la prestació i la persona propietària o administradora de l'habitatge per pagar l'excés de deute, es podrà valorar i resoldre favorablement la sol·licitud.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • Les persones que hagin estat beneficiàries d'aquesta prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament de les rendes de lloguer de l'habitatge, fins que no hagi transcorregut un mínim d'un any entre l'últim mes concedit i la data de la nova sol·licitud.
 • En el moment que s'hagi d'emetre la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a 12 mesos i, en cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació del contracte.

Requisits i documentació a presentar

Consulteu els requisits, la documentació a presentar i més informació, mitjançant aquest enllaç. Cal tenir en compte que la ciutat de Barcelona es troba ubicada a la Zona A.

Prestació complementària

Requisits

Requisits de la prestació complementària per al pagament de deutes de lloguer:

 • Podran rebre la prestació complementària les persones sol·licitants beneficiàries de la prestació per al pagament de deutes de lloguer subjectes d'un procés judicial de desnonament.
 • Quan s'hagi d'emetre la resolució de concessió de la prestació complementària, el termini de vigència del contracte de lloguer ha de ser igual o superior a 12 mesos. En cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació del contracte.
 • En la data de la resolució de concessió, la persona sol·licitant ha d'estar pagant el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.
 • Documentació

  Cal presentar un formulari de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

  Nota: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

  Import

  L'import de la prestació complementària s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot atorgar-se una vegada i per un període màxim de 12 mesos.

  Es podrà concedir a una mateixa persona la prestació per pagar deutes de lloguer i la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge i la prestació complementària per despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer en un mateix any natural, sempre que la suma de les prestacions no superi l'import de 3.000 €.

  Més informació a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.