Ajuntament de Barcelona Participació Ciutadana
Consell Municipal d'Associacions de Barcelona - CMAB
Inici > Premi Barcelona Associacions > XI Premi Barcelona Associacions
XI Premi Barcelona Associacions - 2011
 • L'Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells amb el projecte Sant Genís, el resorgiment d'un poble i la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG) amb el projecte Caminem junts: procés d'unitat de l'escoltisme i el guiatge. Coneix, forma't i participa són les dues entitats guardonades amb el XI Premi Barcelona Associacions, que va ser lliurat el dia 11 de maig al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

 • » Acta del Jurat del Premi Barcelona Associacions

Presentació
El Premi Barcelona Associacions a les Bones Pràctiques de Participació i Foment de l'Associacionisme és una convocatòria anual de l'Ajuntament de Barcelona i del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona i el Consell Municipal d'Associacions de Barcelona consideren necessari recolzar les iniciatives que ja estan duent a terme les associacions de la ciutat, adreçades a l'enfortiment de les seves estructures de funcionament democràtic i a l'impuls de processos participatius interns. Per aquesta raó, volen reforçar i incentivar noves propostes en aquesta línia. L'enfortiment democràtic de les estructures de funcionament associatiu facilita la millora dels espais de participació dels ciutadans i ciutadanes que pertanyen o col·laboren amb les entitats, i, a llarg termini, suposa una millora de la capacitat de la ciutadania de participar en el debat públic, tot garantint els elements necessaris per a una participació plena.

Objectiu
L'objectiu del premi és reconèixer les bones pràctiques que utilitzen les entitats per incentivar la participació interna en les associacions dels seus associats/es i col·laboradors/es, entesa com una estratègia per enfortir l'associacionisme. Les propostes es valoraran en funció dels següents conceptes: innovació, adaptació a les noves realitats, resultats, activitats, metodologies i nous enfocaments de qualitat a favor de la participació dels associats i associades i de la ciutadania. Es valorarà l'interès general i la utilitat social de l'associació i de les propostes presentades.

Participants
Poden concórrer a aquest premi les entitats i associacions de la ciutat de Barcelona que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre inscrites en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes Les propostes de bones pràctiques podran ser presentades per una o vàries entitats.

Criteris de valoració
Les propostes de bones pràctiques seran aquelles iniciatives finalitzades o en desenvolupament que puguin tenir uns resultats finals o parcials amb un impacte positiu i avaluable.

Criteris generals
Bones Pràctiques en el foment de la participació interna:

 • Potenciar la transparència i la democràcia interna de l'associació (renovació dels càrrecs directius, rendiment de comptes dels responsables de l'entitat davant els socis i les sòcies, transparència en la gestió econòmica, potenciació de models de presa de decisió col·legiats, extensió del mecanismes de debat intern, avaluació i actualització dels projectes i objectius de l'entitat ...)
 • Establir canals de participació, comunicació i difusió per tal que els associats i associades puguin incidir en el funcionament qüotidià i en els projectes de l'associació.
 • Impulsar estratègies per afavorir la participació en les activitats i projectes de l'entitat a aquells ciutadans i ciutadanes que vulguin col·laborar i no estiguin associats.
 • Promoure la formació general i específica dels associats i associades amb la finalitat de millorar la seva participació i la realització de les seves tasques de col·laboració dins de l'entitat.
 • Estar adherits al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona o bé a un codi ètic avalat per terceres administracions, o federacions que comptin amb el reconeixement de l'Ajuntament de Barcelona.
A més, el Jurat valorarà, especialment, els projectes en funció de:

Criteris de qualitat

 • Es valorarà en cada projecte els seus objectius, processos i metodologies participatives, indicadors i sistemes d'avaluació (especialment, els que fomentin la participació), resultats (finals o parcials), calendari d'accions i activitats, participants (pluralitat dels perfils, nombre de participants i tipus de participació).
 • El grau d'innovació i desenvolupament dels projectes.
 • El grau de transferibilitat de les Bones Pràctiques que permetin traspassar els seus elements essencials per adaptar-los en altres experiències i establir treball en xarxa.

Jurat
El Jurat del XI Premi Barcelona Associacions estarà format pels següents membres:

 • Sr. Ramon Nicolau i Nos, regidor del Districte de l'Eixample i president del Jurat;
 • Sra. Glòria Meler i Marco, Directora del Programa de Participació i Associacionisme;
 • Sr. Enric Francès i Gaspar, vicepresident del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona;
 • Sra. Adelaida Morte Barrachina, representant de l'Associació de Persones Participants Àgora, guanyadora del primer premi de la X edició, 2010;
 • Sr. Jordi Jover i Olle´, representant de la Fundació Comtal, guanyadora del segon premi de la X edició, 2010;
 • Sra. Lídia Marimon i Pla`, membre de la Comissió Permanent del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona
 • Sra. Dolors Saladrigas i Trepat, Codirectora del Centre de Serveis a les Associacions Torre Jussana;
 • Sr. Salvador Casas i Burgués, Codirector del Centre de Serveis a les Associacions Torre Jussana;
 • Sr. Àngel Aragüés i Martí, secretari del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona, qui actuarà com a Secretari del Jurat.

Termini de presentació
Les propostes de Bones Pràctiques s'han de presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona que es relacionen a continuació. El termini d'admissió de propostes es tancarà el 13 d'abril de 2011.

Relació d'Oficines amb Registre General de l'Ajuntament de Barcelona

Documentació necessaria

 • a) La proposta de Bones Pràctiques que no podrà superar les quinze pàgines.
 • b) Un exemplar del projecte, en paper, s'haurà de lliurar al registre de qualsevol de les oficines esmentades, que el farà arribar al jurat. Es recomana conservar en mans de l'entitat un exemplar, en paper, del projecte registrat.
  Així mateix, s'haurà d'enviar un altre exemplar del projecte per correu electrònic a l'adreça cmab@bcn.cat
  La proposta s'ajustarà als següents punts en l'ordre assenyalat:
  1. Nom de l'associació
  2. Títol de la Bona Pràctica
  3. Tema tractat
  4. Objectius
  5. Col·lectiu/s a qui s'ha adreçat: perfils dels participants, nombre i tipus de participació (en relació a les diferents actuacions desenvolupades).
  6. Justificació social i/o organitzativa de la Bona Pràctica
  7. Estratègies i metodologia aplicades per afavorir la participació dels associats i associades i de la ciutadania.
  8. Tipus d'organització amb la què s'han dut a terme les actuacions desenvolupades (direcció col·legiada, grups de treball, organització en xarxa...).
  9. Descripció del pla de treball, del calendari i de les activitats realitzades
  10. Explicació del pressupost d'ingressos i despeses utilitzat al projecte
  11. Avaluació dels resultats aconseguits amb l'utilització d'indicadors elaborats per valorar els objectius. Mecanismes d'avaluació participatius que s'han utilitzat (tallers i/o grups de discussió, reunions d'avaluació, qüestionaris de valoració...)
  12. Proposta de continuïtat de la Bona Pràctica presentada c) Fotocòpia del NIF de l'entitat i el full de domiciliació bancària.
 • c) Fotocòpia del NIF de l'entitat i el full de domiciliació bancària.
  En cas de Bones Pràctiques presentades de forma col·lectiva, cal adjuntar les autoritzacions fetes, per part de la resta d'entitats participants, a l'entitat receptora.
 • d) Material de suport. Es podran incloure annexos. Les propostes podran incorporar tota la documentació que els responsables considerin convenient per tal de facilitar una comprensió el més completa possible de l'experiència. Es recomana que les presentacions incloguin el següent material de suport:
  • Currículum de l'entitat
  • Vídeos o DVD en format estàndard de menys de 10 minuts de durada
  • Fotografies o altres materials gràfics
  • Materials editats de difusió de les activitats (díptics, cartells, etc.)
  • Articles de premsa o d'altres tipus que hagin aparegut en diaris, revistes professionals, butlletins o altres tipus de publicacions.
En cas de Bones Pràctiques presentades de forma col·lectiva, cal adjuntar les autoritzacions fetes, per part de la resta d'entitats participants, a l'entitat receptora. d) Material de suport. Es podran incloure annexos. Les propostes podran incorporar tota la documentació que els responsables considerin convenient per tal de facilitar una comprensió el més completa possible de l'experiència. Es recomana que les presentacions incloguin el següent material de suport: Currículum de l'entitat Vídeos o DVD en format estàndard de menys de 10 minuts de durada Fotografies o altres materials gràfics Materials editats de difusió de les activitats (díptics, cartells, etc.) Articles de premsa o d'altres tipus que hagin aparegut en diaris, revistes professionals, butlletins o altres tipus de publicacions.

Premis
En cada convocatòria, l'Ajuntament de Barcelona establirà una dotació econòmica per al Primer Premi i una menor per al Segon Premi. Si, a criteri del Jurat, cap dels treballs presentats compleix els requisits suficients per ser guardonat, el Premi serà declarat desert. Si s'escau, el Jurat podrà concedir mencions especials sense dotació econòmica.

Acceptació de les bases
L'Ajuntament de Barcelona farà un seguiment dels projectes premiats. El Jurat podrà incloure en la seva Proposta de Resolució la designació de les persones que exerciran una tutoria de les propostes de continuïtat de les Bones Pràctiques guanyadores. El veredicte és inapel·lable i es farà públic en el decurs d'un acte, la data i el lloc del qual s'anunciarà oportunament. Els projectes guanyadors hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en tota la difusió que es faci de les experiències. La presentació de propostes de Bones Pràctiques per a la concessió del Premi Barcelona Associacions implicarà l'acceptació d'aquestes bases i del que el Jurat determini en tot allò que no s'hagi previst.