Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de Centres Oberts d'atenció a la infància i adolescència

La Xarxa de Centres Oberts d'atenció a la infància i adolescència es va constituir l'abril de 2006 per treballar per la millora en l’atenció socioeducativa a infants i adolescents i les seves famílies, especialment de les més vulnerables. Aquest treball es concreta a partir de la definició d’un model de Centre Obert propi de la ciutat de Barcelona.

El funcionament de la mateixa està al voltant d'uns monogràfics sobre aspectes clau del model per tal d’aprofundir en conceptes, sistematitzar el coneixement pràctic i compartir experiències, entre d'altres.

Té com a principals reptes arribar a poder implementar el model en els diferents Centres Oberts de la Xarxa, promoure xarxes de prevenció, conjuntament amb els Serveis Socials bàsics i especialitzats i incidir especialment en aquells aspectes que més afecten a la infància en l’actual context de crisi.

Entitats participants

Objectius

imatge de la xarxa 1
imatge de la xarxa 2
imatge de la xarxa 3
 • Avançar en la definició de criteris i orientacions per definir un model de centre obert per a la ciutat de Barcelona.
 • Crear un llenguatge i una cultura compartida a partir de l’intercanvi de coneixements i perspectives sobre la realitat en la qual s'incideix i s'actua.
 • Compartir coneixement i experiències sobre temes d’interès comú.
 • Contribuir en la identificació dels nous reptes als quals cal donar resposta des de les polítiques i els programes d’infància de la ciutat.

Accions realitzades

 • Elaboració del document "Els centres oberts d'atenció a la infància de la ciutat de Barcelona: Dades per una primera aproximació a la situació dels centres".
 • Signatura de 12 convenis de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.
 • Elaboració del Catàleg B3 dels Projectes de les entitats que formen part de la xarxa: un esforç per orientar la col·laboració empresarial envers els projectes de la xarxa.
 • Diagnosi compartida sobre la situació dels centres oberts de la ciutat (2006-2007).
 • Primer monogràfic: "El treball amb les famílies" (2007-2008).
 • Segon monogràfic: "El seguiment individualitzat dels infants i adolescents en els centres oberts" (2008-2009).
 • Tercer monogràfic de la xarxa: "El Treball conjunt entre els serveis socials bàsics i especialitzats" (2009-2010).
 • Quart monogràfic: "La dimensió relacional dels Centres Oberts: Anàlisi i propostes de futur" (2010-2011).
 • Edició de la publicació "Construint el model de Centres Oberts per a la ciutat de Barcelona", la qual conté una síntesi dels 4 primers monogràfics que configuren el model de Centre Obert treballat de forma col·lectiva per la Xarxa.
 • Cinquè monogràfic: "El treball amb adolescents en els Centres Oberts" (2011-2012).
 • Sisè monogràfic: "Els programes socioeducatius en els Centres Oberts" (2012-2013).
 • Implicació en el procés de participació del Pla per a la Inclusió Social 2012-2015; concretament es van fer aportacions al document base del Pla en dues sessions de treball i es van incorporar les accions i activitats que la xarxa impulsarà en els propers anys.
 • Elaboració del protocol d’actuació davant d’indicis o sospites de maltractament o abús sexual i que fan considerar la necessitat d’intervenció dels serveis socials bàsics o especialitzats.
 • Presentació d’experiències i bones pràctiques per a la prevenció i l’abordatge de situacions de maltractament o abús sexual a la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona.
 • Setè monogràfic: “El model d’avaluació dels Centres Oberts: anàlisi de l’estat de la qüestió en els centres de la xarxa i definició d’un model compartit” (2013-2014).
 • Participació en la Comissió d’Infància i Crisi del Consell Municipal de Benestar Social.
 • Participació en el XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
 • Participació en el grup de treball sobre èxit escolar del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Participació en el grup de treball “Èxit escolar” i en la sessió de treball del projecte “Impulsem!”.
 • Participació al CMBS Infància i grup d’igualtat d’oportunitats en la infància.
 • Participació en la Jornada Anual de l'Acord Ciutadà.
 • Treball de coordinació amb el CSMIJ-Ciutat Vella.
 • Participació a l’activitat de la Fundació Jaume Bofill: seminari “Com podem generar més oportunitats educatives a través de les activitats extraescolars?”.
 • Reunió amb l’Agència de Salut Pública.
 • Col·laboració amb l’Auditori : apropar la música als infants que viuen en situacions de vulnerabilitat. Concerts OBC amb la participació d’infants.
 • Continuïtat del treball d’indicadors dels Centres Oberts : avaluació de l’impacte.
 • Sessió conjunta CMBS-CdG de l’Acord Ciutadà.
 • Participació als diferents òrgans de l'Acord: Comissió d'Acció, Taula de Coordinació de Xarxes, Assemblea Anual.
 • Jornada de presentació “El valor dels Centres Oberts. Construint el model de Centre Obert per la ciutat de Barcelona".
 • Participació en la Comissió de referents de la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona ciutat.
 • Reunió entre representants de la Xarxa de Centres Oberts de la ciutat, la Regidora de Drets Socials i Cap i Tècnica del Departament de Família i Infància.
 • Participació en els diferents àmbits de deliberació de les polítiques d’infància a la ciutat.

Any 2018

 • Elaboració de Document "El Valor de la nostra feina. L'impacte dels Centres oberts.
 • Posada en marxa de la 2a edición dels indicadors als diferents Centres Oberts. Avaluació de l'impacte. Curs 2017-2018.
 • 2a Edició Conciertss OBC: apropar la música i conèixer la feina.
 • Incorporació de nous membres als grups motors de la Xarxa.
 • Reorganització de la Xarxa en dos grups: estratègic i d'intervenció, per treballar des de diferents vessants.
 • Participació al Projecte Futbol Net de la Fundació Barça.
 • Participació al Grup de Treball "Igualtat d'oportunitats en la infància".

Pla de treball 2019

 • Elaboració del document “El valor de la nostra feina. L’impacte dels Centres Oberts”. Any 2019.
 • Abordar la temàtica de salut mental i benestar emocional amb els Centres Oberts. Establir col·laboracions amb el Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Disseny i preparació d’una Jornada tècnica centrada en els temes que s’han considerat prioritaris des de la Xarxa de Centres Oberts.
 • Projecte de sensibilització en drets sexuals i reproductius als CO. Establir col·laboracions amb el Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Participació al projecte Futbol Net de la Fundació Barça (cont.).
 • Participació en els diferents àmbits de deliberació de les polítiques d’infància a la ciutat (cont.).

Documents elaborats per la xarxa

Els Centres Oberts a la ciutat de Barcelona. Avançant cap a una diagnosi compartida.
El Treball amb les Famílies en els Centres Oberts: objectius, activitats i factors de qualitat.
El seguiment individualitzat en els Centres Oberts: construint el model.
El treball conjunt entre el Centres Oberts i els Serveis Socials bàsics i especialitzats.
La dimensió relacional dels Centres Oberts: Anàlisi i propostes de futur.
El treball amb adolescents en els Centres Oberts.
Els programes socioeducatius en els Centres Oberts.
L'avaluació al Centre Obert.
L’abordatge de possibles situacions de maltractament o abús sexual: protocol d’actuació.
Construint el model de Centres Oberts per a la ciutat de Barcelona.
Construint el model de Centres Oberts per a la ciutat de Barcelona (2017).