Documents Afectats pels Micromicets
A.Colònies de Aspergillus Niger sobre la superfície d’un document, es pot apreciar com comencen a pigmentar el substrat d’un color violaci. B.Llibre afectat per fongs Ascomicets, l’aspecte és similar a la fusta podrida. C.Documents afectats per colònies de fongs microscòpics, l'aspecte de la floridura és semblant a una capa de vellut, el color de la qual pot variar segons el gènere i l'estadi de maduració del fong. D.Cobertes d’estoigs afectats per colònies de fongs del gènere Penicillium. La pigmentació del fong  és clara, de color blanc i les colònies són petites i d’un aspecte llanós. E.Restaurador en la fase més important del treball de desinfecció d'un volum infectat per fongs, la remoció del miceli. F.Dibuix-esquema de la reproducció de les colònies de fongs. Crèdits fotogràfics: ADF: Zoel Forniés Matías BCE: Pep Parer
 
BACTERIS
MICROMICETS (Fongs_microscòpics)
DOCUMENTS AFECTATS PER BACTERIS
DOCUMENTS AFECTATS PER FONGS

Els factors biològics

Els microorganismes

     L'activitat dels microorganismes sobre la documentació té un doble efecte negatiu. Per una part, ataquen el suport excretant substàncies deteriorants que faciliten la ingestió de la matèria que els servirà d'aliment, i per una altra, la seva presència pot provocar malalties a les persones que entren en contacte amb els materials contaminats.

     De tots els grups microbians coneguts, els més freqüents als arxius són els bacteris i els fongs microscòpics (micromicets).

     El fet que poden reproduir-se asexualment, els confereix una gran rapidesa en l'expansió de les seves colònies, i provoca una alta dificultat en la seva eradicació.


     Els bacteris són organismes microscòpics unicel·lulars sense nucli diferenciat, que es multipliquen per fissió binària o bipartició.

 • En condicions desfavorables alguns bacteris pateixen canvis, dels quals resulta la formació d'espores intracel·lulars, endòspores.
 • Normalment es desenvolupen a pH de caràcter alcalí (7-8) i temperatura de 25-37 ºC, encara que moltes espècies toleren temperatures extremes.
 • La majoria són heteròtrofes, és a dir, que obtenen l'energia necessària per als seus processos vitals a partir de substàncies orgàniques del medi, com els carbohidrats, les proteïnes, etc. Per dur a terme aquestes reaccions, produeixen enzims o catalitzadors biològics, que juguen un paper fonamental en el metabolisme microbià.
 • Moltes espècies excreten pigments i produeixen substàncies que poden afectar la documentació: cel·lulases, oxidases, proteases, àcid acètic, àcid làctic, etc.
 • L'activitat deteriorant a la documentació, varia segons el gènere: taques violàcies, decoloració del suport, acidificació, deteriorament de les fibres cel·lulòsiques, etc.

   Els fongs microscòpics (micromicets) són organismes microscòpics pluricel·lulars amb nucli diferenciat i un metabolisme complex i versàtil, que els permet utilitzar una àmplia gamma de substàncies com a font d'energia.

 • Els fongs requereixen un contacte proper amb el substrat a causa de la seva nutrició heteròtrofa, secreció d'enzims extracel·lulars, absorció de nutrients a través de la paret cel·lular i el creixement apical de les seves hifes.
 • La reproducció es realitza, habitualment, per espores. Aquestes són petites i fàcilment transportades pels corrents d'aire i altres agents. Aquesta facilitat de disseminació és un factor principal per a la colonització dels ambients apropiats.
 • En condicions desfavorables alguns micromicets es reprodueixen sexualment, generant espores com a conseqüència de la fusió de les cèl·lules diferenciades.
 • Normalment es desenvolupen a pH de caràcter àcid (4-6), humitats relatives superiors al 65% i temperatures pròximes als 30ºC.
 • En presència d'un subministrament exterior de sucres o un altre aliment orgànic, molts fongs exhibeixen una sorprenent capacitat de síntesi i produeixen una gran varietat de substàncies orgàniques complexes: àcids orgànics, enzims, pigments, substàncies antibiòtiques, etc.
 • L'activitat deteriorant a la documentació, varia segons el gènere: taques micel·lars de diferents colors, decoloració, acidificació, degradació de les fibres cel·lulòsiques, etc.
 
Bacteris
A. Bacillus subtilis. (Tecnai T-12 TEM. 200nm)Bacteri Gram-positiva que es troba normalment sobre el terra i la vegetació. La temperatura òptima de creixement és entre els 25-35 ºC. Es pot dividir asimètricament, produint una endòspora resistent a factors extrems de temperatura i pHs, podent persistir en l'ambient durant llargs períodes de temps. Als arxius es troba en l'ambient i en materials orgànics, podent produir amilases, cel·lulases i àcids làctics, causant taques violàcies, acidificació i deteriorament en fibres cel·lulòsiques. B.Pseudomonas aeruginosa. (SEM)Bacteri Gram-negativa de forma cilíndrica, no esporogènic i monoflagel·lat que té una versatilitat nutricional increïble. És aerobi obligat, per la qual cosa necessita oxigen per als processos metabòlics. Als arxius es troba en materials orgànics, podent produir glucoses, proteases, lipases, oxidases, àcids acètics i làctics, causant taques pigmentàries, tons grocs, descoloracions i acidificació del suport. C. Micrococcus luteus. (SEM 10965x)Coco Gram-positiu d'entre els 0,5-3,5 micròmetres de diàmetre. Normalment s'agrupa en tètrades o grups de sectors irregulars. Aquesta bactèria és pot trobar en molts llocs com la pell humana, aigua, pols, i terra. Als arxius es troba en l'ambient i en materials orgànics, podent produir proteases, lipases, àcids acètics i làctics, causant descoloracions i acidificació del suport. Crèdits fotogràfics: A: Allon Weiner The Weizmann Institute of ScienceRehovot, Israel B: Janice Haney Carr U.S. government Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library (PHIL)PD-USGov-HHS-CDC C: Betsy Crane U.S. government Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library (PHIL)PD-USGov-HHS-CDC
más imágenes derecha
Micromicets
A.Aspergillus Niger.

B.
Aspergillius Niger aïllat a Agar Czapek-Dox.

C.
Aspergillus Fumigatus. Fong filamentós amb conidiòfors curts (300 x 3-8 µm), de paret llisa, incolors o lleugerament verdosos, sense tapiar i sense ramificacions. Colònies de creixement ràpid, planes, velloses, compactes, blanques al començament, prenen ràpidament un color verd grisenc, d'aspecte vellutat i consistent.

Als arxius, pot trobar-se tant en l'ambient com en materials orgànics. L'espècie és termotolerant i és capaç de créixer entre els 12 i els 57 °C. Produeix un important nombre de metabòlits específics que posseeixen efectes antibiòtics i tòxics, amilases, cel·lulases, glucosa oxidasa, àcid cítric, àcid làctic, àcid fumàric i àcid màlic. Pot generar taques micel·lars de diferents colors, acidificació i degradació en el suport i les tintes.

Crèdits fotogràfics:
Assoc Prof. David Ellis Head, Mycology Unit Quality Pathology supporting Training and Research SA Pathology (at Women's and Children's Hospital) 72 King William Road, North Adelaide 5006 Australia www.mycology.adelaide.edu.au
 
Altres integrants
Micromicets
A.Fusarium solani. Fong filamentós que presenta conidiòfors simples, curts, tapiats que acaben amb diversos macroconidis, allargats i estrets, corbats i amb extrems afilats (de 4-6 x 40-60 µm), amb cinc a vuit septes transversals i paret fina i llisa. Colònies de creixement ràpid, velloses, cotonoses, inicialment blanques, i, en alguns medis de cultiu, amb una pigmentació rosa en el centre que difon a tot el cultiu. Als arxius, pot trobar-se tant en l'ambient com en materials orgànics. Produeix metabòlits com a cel·lulases o àcid acètic, podent causar taques rosades, descoloracions o degradacions en les fibres cel·lulòsiques.

B.
Penicillium sp. Fong filamentós que presenta conidiòfors tapiats i no ramificats (de 25-150 µm), acabats en un grup de fiàlids en forma d'ampolla, d'on neixen els microconidis formant cadenes, sense ramificar, en forma de plomall o pinzell característic. Colònies de creixement ràpid, velloses, vellutades, de colors verds i blanquinosos. Als arxius, pot trobar-se tant en l'ambient com en materials orgànics. Produeix metabòlits com|com a cel·lulases, lipases, proteases, àcid oxàlic o àcid làctic, podent causar micel·lars de tons verds, acidificació o degradacions en les fibres. Crèdits fotogràfics: Assoc Prof. David Ellis Head, Mycology Unit Quality Pathology supporting Training and Research SA Pathology (at Women's and Children's Hospital) 72 King William Road, North Adelaide 5006 Australia www.mycology.adelaide.edu.au
 
Altres integrants
Micromicets
A.Mucor sp. Fong filamentós que presenta esporangiòfors amb ramificació irregular, al miceli aeri. Esporangis esfèrics. Zigòspores esfèriques de parets llises. Colònies de creixement ràpid, molt velloses, cotonoses, blanques al principi, després, en fructificar, prenen un gris fosc o bru. Als arxius, pot trobar-se tant en l'ambient com en materials orgànics. Produeix metabòlits com a proteases, àcid oxàlic o àcid acètic, podent causar taques micel·lars de color bru, acidificació o degradació de les fibres. B.Alternaria alternata és un fong filamentós amb conidiòfors simples, tapiats, en l'extrem del qual es formen uns conidis muriformes, de color bru, amb septes transversals i verticals de disposició irregular. Colònies de creixement ràpid (tres o quatre dies), velloses, al principi de color gris, després el centre s'enfosqueix (tons negres més o menys intensos) però les vores continuen sent grisenques. Revers de color negre. Als arxius, pot trobar-se tant en l'ambient com en materials orgànics. El rang de temperatura de creixement varia entre 2 i 32 °C, amb temperatures òptimes entre 25 i 28 °C. Entre els metabòlits produïts per Alternaria alternata se'n troben alguns que poden considerar-se com a micotoxines. Produeix proteases i amilases que poden arribar a produir taques micel·lars de color bru o provocar la degradació del suport. Crèdits fotogràfics: Assoc Prof. David Ellis Head, Mycology Unit Quality Pathology supporting Training and Research SA Pathology (at Women's and Children's Hospital) 72 King William Road, North Adelaide 5006 Australia www.mycology.adelaide.edu.au
 
Documents Afectats per Bacteris
A. Documents mullats afectats per bacteris.

B.
Esquema de la degradació de les molècules de cel·lulosa que formen el paper per enzims generats per microorganismes cel·lulolítics.

Crèdits fotogràfics: AB: Zoel Forniés Matías