TEMPERATURA
LLUM
HUMITAT
CONTAMINACIÓ

Els factors ambientals

    Les condicions climàtiques de l'espai on s'ubica o instal·la el patrimoni documental, juguen un paper molt important en l'envelliment i la degradació dels documents, ja que són, en molts casos, els responsables d'alteracions fisicoquímiques i biològiques.

Els Contaminants

     Poden alterar la composició química dels materials de forma directa, o de forma indirecta en reaccionar amb altres composts existents i generar productes nocius (àcids, agents oxidants, productes altament alcalins, etc).

     A més a més les partícules aerotransportades (pols) poden ocasionar danys mecànics per abrasió i originar i afavorir la proliferació d'organismes patògens.

     Qualsevol quantitat de contaminants, per mínima que sigui, pot arribar a ser potencialment perjudicial.

La Humitat

     Del medi té una relació directa amb la humitat lligada o continguda a tots els materials d'origen orgànic (materials cel·lulòsics i proteics), de manera que aquests últims són altament susceptibles als canvis en la humitat relativa. Quan s'eleva o disminueix la humitat relativa, la pròpia capacitat higroscòpica dels materials pot provocar-los canvis volumètrics, els quals posen a prova la seva resistència mecànica.

     Als materials químicament inestables, com els papers de composició àcida o les pel·lícules d'acetat, s'accelera la velocitat de degradació de forma proporcional a l'augment d'humitat relativa a partir del 0%. A més per sobre del 15% la majoria dels metalls (grapes, clips i altres elements d'unió) comença el risc de corrosió. Però cal tenir en compte que els mateials de naturalesa higroscòpica poden reassecar-se amb humitats relatives més baixes del 30%.

     Ambients excessivament humits, a més de propiciar el desenvolupament metabòlic d'organismes perjudicials (+65% propicia l'aparició i colonització de microorganismes), poden generar la descomposició de la matèria per hidròlisi, afavorir la formació d'àcids, causar el debilitament de l'aprest o fins i tot ocasionar el reblaniment dels adhesius.La Temperatura
     
     
Incideix directament en la capacitat màxima de l'aire d'absorbir humitat, de manera que augmentant la temperatura és possible reduir la humitat relativa. Però un excés de temperatura és poc recomanable, a més de propiciar el desenvolupament metabòlic d'organismes perjudicials, per a sobre dels 23ºC l'activitat química es reforça, per tant s'incrementen els processos de descomposició. Com més baixa és la temperatura, menor és la velocitat de les reaccions químiques, però cal tenir en compte que creix el risc de l'aparició de condensacions tant als materials que componen els documents, com en els del propi edifici.


La Llum


     
O radiació lluminosa és un dels factors més nocius implicats en l'alteració física i química dels materials, ja que els efectes de la seva acció solen ser ràpids, acumulatius i irreversibles. El dany causat pot traduir-se en alteracions físiques i químiques, con el augment de la temperatura, fragilitat i desintegració del document degut al trencament de les cadenes moleculars, groguejament, decoloració de les tintes, etc.

     A més també sol provocar canvis moleculars en la composició de l'atmosfera del medi, podent generar d'aquesta manera agents contaminants potencialment perjudicials.

 
Contaminació
A.Brutícia i pols acumulada sobre les unitats documentals. B.Les fotocopiadores desprenen ozó (O3) a l'atmosfera, un compost que accelera els processos d'oxidació. CD.Els automòbils són una de les principals causes de la contaminació atmosfèrica. Els principals contaminants generats són: monòxid i diòxid de carboni (CO i CO2), òxids de nitrogen (NOx), hidrocarburs no cremats (HC), i composts de plom. Crèdits fotogràfics: ACD: Pep Parer. B: Zoel Forniés Matías.
 
más imágenes derecha

Temperatura

     AB. La calor accelera l'envelliment natural del paper,la majoria de les reaccions químiques que intervenen en la deterioració, augmenten fins a gairebé duplicar-se amb cada increment de temperatura de10ºC.
Crèdits fotogràfics: A: Zoel Forniés Matías. B:Arxiu Municipal Administratiu de l´Ajuntament de Barcelona


 
t

Llum ambient

     Documents exposats a la llum de l'exterior. La llum intensa accelera la deterioració del material de cel·lulosa actuant com un catalitzador en la seva oxidació. Crèdits fotogràfics: Zoel Forniés
 

Humitat

A.Taques provocades per la humitat en oxidar les subjeccions metàl·liques que solen contenir els expedients documentals. B.Filtracions d'humitat al sostre. C.Deformació física de l'estructura dels llibres i corrosió de les tintes provocades per l'aigua. D.Esquema de la deformació del paper apilat en ambients humits. Crèdits fotogràfics: A,B,C Pep Parer. D, Bibliotecas: Urgencias de su Prevención y Tratamiento : VI Jornadas Archivísticas, del 9 al 11 de octubre de 2001 (La Rábida), Diputación Provincial de Huelva, 2003.